Stein Kaasa

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stein Kaasa

Olav Magnus S. Fredheim, Stein Kaasa, Petter C. Borchgrevink
23.09.2019
Stadig flere lever lenge med stabil kreftsykdom. Mange av disse pasientene vil ha moderate til sterke smerter. Dersom det anvendes feil prinsipper for smertebehandlingen, kan det føre til alvorlige...
Stein Kaasa, Dagny Faksvåg Haugen, Jan Henrik Rosland
26.01.2006
Det er et mål at kvaliteten på pasientbehandlingen ved norske sykehus og i primærhelsetjenesten holder høy internasjonal standard. Dette gjelder i like høy grad for palliativ medisin som for andre...
Jon Håvard Loge, Marianne Jensen Hjermstad, Stein Kaasa
23.02.2006
Delirium er en vanlig komplikasjon til akutt somatisk sykdom, særlig hos gamle. Tilstanden kjennetegnes av raskt oppstått kognitiv svikt, svingende bevissthetsnivå, forstyrret søvnrytme og enten...
Olav Magnus S. Fredheim, Kristin Moksnes Husby, Stein Kaasa, Petter C. Borchgrevink, Pål Klepstad
07.09.2006
Mange kreftpasienter får i sykdomsforløpet smerter som krever behandling med sterke opioider, dvs. trinn 3 på WHOs smertetrapp. Nyere norske studier viser imidlertid at mange har sterke smerter selv...
Stein Kaasa, Dagny Faksvåg Haugen
26.01.2006
Alle pasienter har rett til god omsorg ved livets slutt. Dette forutsetter systematisk kartlegging av symptomer og plager, målrettet diagnostikk og god kommunikasjon Frem til midten av 1980-årene var...
Stein Kaasa, Dagny Faksvåg Haugen
26.01.2006
Siden midten av 1980-årene har det vært foreslått flere definisjoner av «palliativ medisin». Verdens helseorganisasjon (WHO) har to, en fra 1990 ( 1 ) og en fra 2002 ( 2 ), European Association for...
Petter C. Borchgrevink, Pål Klepstad, Ulf E. Kongsgaard, Stein Kaasa
05.02.2004
Selv om god smertekontroll ikke alene kan bedre pasientens generelle livskvalitet ( 1 ), viser spørreundersøkelser at smerte er den plagen kreftpasientene frykter mest ( 2 ). 30 – 50 % av dem som...
Anna-Catharina Hegstad, Lars Johan Materstvedt, Stein Kaasa
26.08.2004
Etisk refleksjon er en vesentlig del av medisinsk praksis. Noen vil gå så langt som å hevde at alle avgjørelser som tas innen helsevesenet har en etisk dimensjon. Hvordan vi behandler og forholder...
Terje Risberg, Roy M. Bremnes, Andrew Vickers, Erik A. Wist, Stein Kaasa
06.03.2003
Årsaken til at kreftpasienter benytter seg av behandlingsmetoder som ikke er vitenskapelig dokumentert, alternative terapier, er ikke kjent. En viktig grunn kan være at den etablerte medisinen ikke...
Reidun Førde, Olaf G. Aasland, Erik Falkum, Harald Breivik, Stein Kaasa
30.03.2001
I Norge har få medisinsk-etiske spørsmål skapt så mye offentlig debatt som spørsmålet om leger bør ha anledning til å utføre eutanasi på pasienter som selv ber om å få dø. Christian Sandsdalen (1918...
Stein Kaasa, Elisabeth Brenne
20.09.2001
Palliativ medisin er et sammensatt fagfelt. Tradisjonelt har det sitt utspring fra hospicebevegelsen, men de siste ti årene har det utviklet seg til en egen spesialitet i Storbritannia og Canada. Man...
Solveig Sandven Kjesbu, Kristin Moksnes, Pål Klepstad, Heidi Knobel, Stein Kaasa, Ola Dale
06.01.2005
Vi ønskjer å presentere pupillometri som metode, både innan forsking og i klinisk samanheng. Innhaldet er basert på litteratursøk i databasane Medline og ISI- Web of Knowledge og på søk i...
Jon Håvard Loge, Stein Kaasa
10.11.2000
Det er uavklart hvor mange kreftpasienter som også utvikler psykiatriske tilstander. For eksempel er prevalensen av depresjon rapportert til mellom 1 % og 53 % (1). I en prospektiv studie av 93...
Irmelin Bergh, Nina Aass, Dagny Faksvåg Haugen, Stein Kaasa, Marianne Jensen Hjermstad
10.01.2012
The Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) is the most widely used instrument for assessing symptoms in palliative medicine. A new, revised version, ESAS-r, has recently been developed, and it is...
Lars Johan Materstvedt, Stein Kaasa
10.06.2000
Den såkalte Bærum-saken omhandler fenomenene ”aktiv dødshjelp” og ”terminal sedering”. I forbindelse med den oppmerksomhet denne saken har fått, hersker det uklarhet og noen ganger forvirring med...
Stein Kaasa
10.06.2000
Flere begreper er blitt brukt for å beskrive den aktuelle tilstanden, slik som akutt forvirring, terminal uro og kognitiv svikt. En ny studie har beskrevet forekomst, årsak og konsekvenser blant...
Per G. Farup, Tom Harald Edna, Torstein Hole, Rune Midgard, Stian Lydersen, Stein Kaasa
08.09.2005
Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet vil styrke den medisinske forskningen i regionen. Dette gjøres ved en...
Silje Songe-Møller, Ingvild Saltvedt, Jacob Christian Hølen, Jon Håvard Loge, , Stein Kaasa
30.06.2005
Eldre rapporterer mindre smerter enn yngre ( 1 ). Dette kan ha mange årsaker, som frykt for innleggelse i sykehus, frykt for avvisning, oppfatninger om at smerte er et uunngåelig normalfenomen og at...
Mette Seland*, Stein Kaasa, Pål Klepstad
22.09.2005
Opioider er de mest brukte medikamenter i behandling av kreftsmerter. Effektiv dose varierer slik at det kreves en individuell dosetitrering for tilfredsstillende smertelindring. For å styre...
Pål Klepstad, Ola Dale, Petter C. Borchgrevink, Stein Kaasa, Frank Skorpen
06.10.2005
Den nødvendige opioiddosen for å oppnå adekvat smertelindring er forskjellig fra individ til individ ( 1 ). Tradisjonelt er variasjonen i dosebehov blitt forklart med ulik biotilgjengelighet, med...