Ja til grønnere pensum

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Klimakrisen er århundrets største trussel mot folkehelsen, og norsk helsesektor er en av de mest utslippsintensive i verden. Vi etterspør mer undervisning om klima og helse i legeutdanningen.

  Studentgruppen til nyoppstartede Legenes klimaaksjon har nylig foretatt en uformell kartlegging av hva norske medisinstudenter lærer om klima og helse. Funnene er forsvinnende få. E-postutveksling med fagansvarlige ved de fire medisinske fakultetene har avdekket at det i snitt foreligger kun én dobbelttime med forelesning på studiet som eksplisitt omhandler helsekonsekvenser av klimaendringer. Undervisningen inngår i samfunnsmedisin og global helse, og er ved tre av fire studiesteder lagt til femte studieår. Noen studiesteder tilbyr i tillegg prosjektoppgaver samt elektive emner der klima og helse er ett av temaene.

  Manglende kompetanse i grunnutdanningen

  Manglende kompetanse i grunnutdanningen

  Klimaproblematikk berører mange aspekter av medisinen (1), men blir altså ikke undervist på medisinstudiet før studentene nesten er ved veis ende. Skulle studentene få lyst til å lære mer, må de selv oppsøke relevante emner og prosjektoppgaver – forutsatt at de fra før vet at menneskeskapte klimaendringer er en trussel mot folkehelsen. Under utdanningen vektlegges det heller ikke at norsk helsevesen er blant de mest utslippsintensive i verden (2). Hvordan kan fremtidige norske leger være en del av utviklingen mot et klimanøytralt helsevesen, når det ikke undervises nok om hverken helsesektorens klimautslipp eller klimaendringenes helsekonsekvenser?

  Stort potensial i dagens studenter

  Stort potensial i dagens studenter

  De yngre aldersgruppene anser i større grad klimaendringer som menneskeskapte enn eldre generasjoner, viser en rapport fra Cicero fra 2019 (3). I tillegg fremgår det at unge er mer opptatt av å endre egen adferd og mer villige til å støtte klimapolitikk enn de som er eldre enn 45 år, selv om engasjementet er økende også i eldre generasjoner.

  At fremtidig helsepersonell er opptatt av klimaet, kommer også til syne i fagforeningen for norske medisinstudenter. På landsmøtet i 2020 vedtok Norsk medisinstudentforening en rekke grønne tiltak (4). Tidligere har foreningen også etterlyst mer undervisning om helsekonsekvenser av klimaendringer (5).

  Faktum er at helsepersonell i stor grad vil møte konsekvensene av klimakrisen i sin arbeidshverdag i årene som kommer

  Det ligger derfor et stort potensial for klimaengasjement innen helse hos dagens studenter. I Tidsskriftets 15. utgave i 2020 skriver sjefredaktør Are Brean om det norske helsevesenets klimautslipp (6). Han etterspør en plan for å nå klimanøytralitet i helsesektoren. Skal helsesektoren bli klimanøytral, bør universitetene benytte seg av studentenes engasjement.

  Helsesektoren må henge med i utviklingen

  Helsesektoren må henge med i utviklingen

  Klima og helse er fortsatt et nytt fagfelt. Den første professoren i verden i planetary health ble utnevnt i 2017 (7). Vi har forståelse dersom undervisere ved landets medisinske fakulteter ikke føler seg kompetente nok til å forelese om dette temaet, men faktum er at helsepersonell i stor grad vil møte konsekvensene av klimakrisen i sin arbeidshverdag i årene som kommer (8). For å være rustet for dette er det helt essensielt at universitetene tør å satse, slik at fremtidens leger og andre studenter innen helsefag lærer om klima og helse allerede tidlig i studiet.

  Studentgruppen til Legenes klimaaksjon planlegger å etablere lokallag ved de norske medisinske fakultetene. Vi ønsker å bidra til å bevisstgjøre studentene på sammenhengen mellom klima og helse og betydningen av bærekraftig medisinsk praksis. Både Norsk medisinstudentforening og Legenes klimaaksjon signaliserer gjennom egne initiativer at studentene ønsker å øke fokuset rundt dette på veien mot nullutslipp. Men vi klarer det ikke alene. Hvor er initiativet fra høyere hold?

  Alle samfunnets sektorer må ta del i prosessen med å motarbeide klimaforandringene dersom vi skal klare å nå klimamålene fra Paris-avtalen (8). Vi ser det som en selvfølge at også helsesektoren må gjøre sin del. Dette er en utvikling vi ønsker å være en del av. Derfor etterspør vi mer undervisning om helsesektorens klimautslipp og om hvordan folkehelsen trues av klimaforandringene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media