Ja til grønnere pensum

Matilla Færevåg Berger, Elisabeth Tran, Johanne Hegde, Sara Soraya Eriksen Om forfatterne
Artikkel

Klimakrisen er århundrets største trussel mot folkehelsen, og norsk helsesektor er en av de mest utslippsintensive i verden. Vi etterspør mer undervisning om klima og helse i legeutdanningen.

Studentgruppen til nyoppstartede Legenes klimaaksjon har nylig foretatt en uformell kartlegging av hva norske medisinstudenter lærer om klima og helse. Funnene er forsvinnende få. E-postutveksling med fagansvarlige ved de fire medisinske fakultetene har avdekket at det i snitt foreligger kun én dobbelttime med forelesning på studiet som eksplisitt omhandler helsekonsekvenser av klimaendringer. Undervisningen inngår i samfunnsmedisin og global helse, og er ved tre av fire studiesteder lagt til femte studieår. Noen studiesteder tilbyr i tillegg prosjektoppgaver samt elektive emner der klima og helse er ett av temaene.

Manglende kompetanse i grunnutdanningen

Klimaproblematikk berører mange aspekter av medisinen (1), men blir altså ikke undervist på medisinstudiet før studentene nesten er ved veis ende. Skulle studentene få lyst til å lære mer, må de selv oppsøke relevante emner og prosjektoppgaver – forutsatt at de fra før vet at menneskeskapte klimaendringer er en trussel mot folkehelsen. Under utdanningen vektlegges det heller ikke at norsk helsevesen er blant de mest utslippsintensive i verden (2). Hvordan kan fremtidige norske leger være en del av utviklingen mot et klimanøytralt helsevesen, når det ikke undervises nok om hverken helsesektorens klimautslipp eller klimaendringenes helsekonsekvenser?

Stort potensial i dagens studenter

De yngre aldersgruppene anser i større grad klimaendringer som menneskeskapte enn eldre generasjoner, viser en rapport fra Cicero fra 2019 (3). I tillegg fremgår det at unge er mer opptatt av å endre egen adferd og mer villige til å støtte klimapolitikk enn de som er eldre enn 45 år, selv om engasjementet er økende også i eldre generasjoner.

At fremtidig helsepersonell er opptatt av klimaet, kommer også til syne i fagforeningen for norske medisinstudenter. På landsmøtet i 2020 vedtok Norsk medisinstudentforening en rekke grønne tiltak (4). Tidligere har foreningen også etterlyst mer undervisning om helsekonsekvenser av klimaendringer (5).

Faktum er at helsepersonell i stor grad vil møte konsekvensene av klimakrisen i sin arbeidshverdag i årene som kommer

Det ligger derfor et stort potensial for klimaengasjement innen helse hos dagens studenter. I Tidsskriftets 15. utgave i 2020 skriver sjefredaktør Are Brean om det norske helsevesenets klimautslipp (6). Han etterspør en plan for å nå klimanøytralitet i helsesektoren. Skal helsesektoren bli klimanøytral, bør universitetene benytte seg av studentenes engasjement.

Helsesektoren må henge med i utviklingen

Klima og helse er fortsatt et nytt fagfelt. Den første professoren i verden i planetary health ble utnevnt i 2017 (7). Vi har forståelse dersom undervisere ved landets medisinske fakulteter ikke føler seg kompetente nok til å forelese om dette temaet, men faktum er at helsepersonell i stor grad vil møte konsekvensene av klimakrisen i sin arbeidshverdag i årene som kommer (8). For å være rustet for dette er det helt essensielt at universitetene tør å satse, slik at fremtidens leger og andre studenter innen helsefag lærer om klima og helse allerede tidlig i studiet.

Studentgruppen til Legenes klimaaksjon planlegger å etablere lokallag ved de norske medisinske fakultetene. Vi ønsker å bidra til å bevisstgjøre studentene på sammenhengen mellom klima og helse og betydningen av bærekraftig medisinsk praksis. Både Norsk medisinstudentforening og Legenes klimaaksjon signaliserer gjennom egne initiativer at studentene ønsker å øke fokuset rundt dette på veien mot nullutslipp. Men vi klarer det ikke alene. Hvor er initiativet fra høyere hold?

Alle samfunnets sektorer må ta del i prosessen med å motarbeide klimaforandringene dersom vi skal klare å nå klimamålene fra Paris-avtalen (8). Vi ser det som en selvfølge at også helsesektoren må gjøre sin del. Dette er en utvikling vi ønsker å være en del av. Derfor etterspør vi mer undervisning om helsesektorens klimautslipp og om hvordan folkehelsen trues av klimaforandringene.

Anbefalte artikler