Vitamin D og covid-19

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Så langt har ingen funnet en medisin som dramatisk bedrer utsiktene ved alvorlig SARS-CoV-2-infeksjon, og det er ennå et stykke igjen til at vaksiner kan bli allment tilgjengelige. Kan befolkningens D-vitaminstatus ha betydning for effektiv behandling og forebygging av infeksjoner?

  Vitamin D synes å spille en viktig rolle i immunforsvaret. En metaanalyse fra BMJ i 2017 konkluderte med at tilskudd av vitamin D ga en generell beskyttelse mot luftveisinfeksjoner, og effekten var størst hos dem som hadde vitamin D-mangel (1). Vi ser at mange av risikofaktorene for covid-19 (overvekt, høy alder og sterkt pigmentert hud) faller sammen med risiko for vitamin D-mangel (2). Det er i den sammenheng tankevekkende at afroamerikanere har høy risiko for å dø av covid-19 i forhold til hvite (3), samtidig som covid-19 ikke synes å ramme Afrika særlig hardt (4). I Afrika vil aldersfordelingen kunne forklare mye, men vitamin D fra sollyset kan være medvirkende.

  Data er foreløpig sparsomme, men observasjonsstudier peker i retning av at lavt nivå av vitamin D øker risikoen for å få covid-19 (2). En nypublisert studie sammenlignet tilgjengelige data for D-vitamin i blodet i forskjellige land mot insidens og dødelighet av covid-19 (5). Analysen indikerte at høyere nivå av D-vitamin i blodet i befolkningen ga lavere insidens av covid-19, men det var ikke nok evidens til å kunne konkludere med om det var en assosiasjon mellom vitamin D-nivåer og alvorlighetsgrad og mortalitet av covid-19. Det trengs kontrollerte studier for å finne ut om tilskudd av D-vitamin har en profylaktisk effekt mot covid-19.

  Det trengs kontrollerte studier for å finne ut om tilskudd av D-vitamin har en profylaktisk effekt mot covid-19

  Man kunne også tenke seg at tilskudd av vitamin D kan brukes i behandlingen av covid-19. I en spansk pilotstudie inkluderte man sykehusinnlagte pasienter som fikk klorokin og azitromycin (som senere har vist seg ikke å ha noen effekt på covid-19) og randomiserte dem for tilskudd av D-vitaminkapsler (266 µg). Behandlingsgruppen (50 pasienter) fikk to kapsler første dag, én kapsel dag 3, 5 og 7, deretter ukentlig (6). De 26 kontrollpasientene fikk ingen placebo. Bare én av de 50 som fikk D-vitamin trengte intensivbehandling, og ingen av dem døde, mens 13 i kontrollgruppen trengte intensivbehandling og to døde (p < 0,001). Det blir interessant å se om funnene kan reproduseres i randomiserte, placebokontrollerte kliniske forsøk. Ifølge forfatterne er en stor multisenterstudie med vitamin D-tilskudd på gang i Spania nå.

  Det er altså, uavhengig av covid-19, på sin plass å anbefale en skje tran hver dag

  Et nærliggende spørsmål er: Bør alle ta tran? En ekspertgruppe for vitamin D, oppnevnt av Nordisk ministerråd, anbefalte i 2014 at nivået bør ligge over 50 nmol/L (7). Vi har ikke sikre data på hvor høyt vitamin D-nivået ligger i den norske befolkningen, men en studie fra 2010 viste at gjennomsnittsverdien hos ikke-røykere lå på litt over 50 nmol/L og lavere i vintermånedene (8). Tilskudd av vitamin D er en enkel, ufarlig og billig intervensjon, som selvfølgelig ikke gjør andre tiltak mot covid-19 overflødige. Ekspertgruppen anbefalte et inntak på 10 µg/dag, og 20 µg/dag for eldre. Det er altså, uavhengig av covid-19, på sin plass å anbefale en skje tran (10 µg / 5 mL) hver dag, eller tilsvarende, nå som vi går inn i en årstid med mindre sollys.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media