Rettelse: Langvarig syk etter covid-19

Espen Lindholm, Tor Inge Tønnessen Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1433–5.

I Tidsskriftet nr. 14/2020, s. 1433 skal det stå: Mer enn 33 millioner mennesker i 235 land har per september 2020 blitt smittet av SARS-CoV-2 og har utviklet sykdommen covid-19 (1). Omkring 995 000 er bekreftet døde (per 28.9.2020)

Videre skal det stå: Alvorlige forløp som krever sykehusinnleggelse og behandling i intensivavdeling er godt beskrevet i litteraturen (2–10).

Det skal også stå: Imidlertid er langvarig sykdomsforløp hos pasienter som gjennomgikk akuttfasen av covid-19 med initialt mild affeksjon av sykdommen, mindre belyst, særlig hos ikke-hospitaliserte individer.

Dessuten skal det stå: Det er rapportert at 10–33 % opplever langvarig sykdom (flere uker og måneder) etter covid-19-infeksjon og at dette forekommer dobbelt så hyppig hos kvinner som hos menn (11–13).

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler