Rettelse: Multiorgan inflammatorisk syndrom assosiert med sars-CoV-2 hos et barn

Astrid Elisabeth Rojahn, Karianne Wiger Gammelsrud, Leif Inge Brunvand, Terje Peder Hanche-Olsen, Ole Schistad, Christine Bendixen Sæter, Kirsti Haaland Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0516

I åttende avsnitt under Diskusjon skal det stå: Vår pasient hadde både positiv serologi og PCR i larynksaspirat.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler