Rettelse: Covid-19 med stille hypoksemi

William Ottestad, Mari Seim, Jens Otto Mæhlen Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0299.

Tittelen på artikkelen skal være Covid-19 med stille hypoksemi. Dessuten skal det i artikkelen stå: Pasientene utvikler det vi kaller «stille hypoksemi» og Pasienter med covid-19 utvikler gjerne lungesvikt 8–14 dager etter symptomdebut, med «stille hypoksemi» og høy respirasjonsfrekvens.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler