Rettelse: Tverrfaglig behandlingstilbud til pasienter med ryggsmerter ved et lokalsykehus

Nicolay Blix Werner, Kjersti Myhre, Erik L. Werner Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1275–8.

I Tidsskriftet nr. 13/2019 på s. 1277 skal det i tabell 2 stå:

Tabell 2

Variabel

Ustandardisert β (95 % KI)

Alder (år)

0,13 (-0,29–0,551)

Kjønn (mann vs. kvinne)

8,81 (-0,271–17,88)

Sykmeldingsprosenten ved studiestart

0,32 (0,153–0,494)

Endring i RMDQ-skår (0–12 uker)

3,25 (2,31–4,20)

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler