T.K. Hertzberg og medarbeidere svarer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Takk for tilbakemelding.

  Når det gjelder forskjell i arbeidssituasjonen mellom kohortene, fant vi at den yngre kohorten jobbet kortere arbeidsuke og rapporterte oftere deltidsjobb 10 år etter studiet, et tidspunkt i karrieren der mange leger har små barn. Dette må sees i sammenheng med at vi over ca. samme periode (2000–2010) fikk bedre støtteordninger for barneforeldre med økt barnehagedekning, fra 62 % til 89 %. Samtidig er det blant yngre leger blitt mer legitimt å ivareta egne behov og å se på legeyrket mer som en jobb enn en livsstil (1). Av tabell 3 i artikkelen ser vi at variablene yngre kohort, færre antall timer/uke og mer partner- og kollegastøtte predikerer lavere jobb-hjem stress med tydelig statistisk signifikans (p<0.001).

  Vi opprettholder derfor konklusjonen om at det på 5–6 år (2003–2008) har skjedd vesentlige endringer i arbeidssituasjonen, samfunnsforhold og holdninger til legeyrket som kan forklare en reduksjon i opplevd jobb-hjem stress på dette tidspunkt av karrieren.

  Utfordringer med å ivareta en god balanse mellom jobb og hjem i legegruppen trenger fortsatt betydelig oppmerksomhet. Muligheter for tilpasning varierer mellom arbeidsplasser og type stillinger, og det trengs et kollegialt samarbeid for å påvirke at det også på systemnivå tilrettelegges for at balansen mellom jobb og hjem skal kunne ivaretas.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media