Rettelse: Kraftig stigning i kreatinkinase etter intensiv trening

Eskild Skov Pedersen, Sindre Tengesdal, Maria Radtke, Knut Asbjørn Rise Langlo Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 613–6.

I Tidsskriftet nr. 7/2019 på s. 613 og 615 skal forfatternavnet være Maria Radtke.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler