Eskild Skov Pedersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eskild Skov Pedersen

Eskild Skov Pedersen, Sindre Tengesdal, Maria Radtke, Knut Asbjørn Rise Langlo
25.04.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 613–6. I Tidsskriftet nr. 7/2019 på s. 613 og 615 skal forfatternavnet være Maria Radtke . Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
Eskild Skov Pedersen, Sindre Tengesdal, Maria Radtke, Knut Asbjørn Rise Langlo
08.04.2019
Exercise-induced rhabdomyolysis is a condition characterised by breakdown and necrosis of striated skeletal muscle cells, with systemic release of muscle enzymes such as creatine kinase (CK) and...
Eskild Skov Pedersen, Sindre Tengesdal, Maria Radtke, Knut Asbjørn Rise Langlo
08.04.2019
Treningsindusert rabdomyolyse er en tilstand kjennetegnet av nedbrytning og nekrose av tverrstripete skjelettmuskelceller med systemisk utslipp av muskelenzymer som kreatinkinase (CK) og myoglobin...