Rettelse: Arbeidsrelatert håndeksem

Mari Sveen Kvam, Jose Hernán Alfonso, Teresa Løvold Berents, Britt Grethe Randem, Eva Stylianou Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 262–5.

I Tidsskriftet nr. 3/2019 skal det sist i artikkelen stå: Publikasjonen har benyttet data fra Norsk pasientregister (NPR). Forfatterne er eneansvarlig for tolkning og presentasjon av de utleverte data. Registerforvalter for NPR har ikke ansvar for analyser eller tolkninger basert på de utleverte data.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler