Helseplattformen – fremtidig fundament

Anne Ringnes Om forfatteren
Artikkel

Én felles journalløsning for hele helsetjenesten, fra pleie- og omsorgstjenesten og fastleger til spesialisthelsetjenesten, det er prosjektet Helseplattformen.

SØMLØST: IKT-løsning for pasientbehandling og samhandling. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Helse Midt-Norge er først ute blant de regionale helseforetakene i å samordne mange forskjellige og utdaterte journalsystemer i alle deler av helsetjenesten til én vertikalt integrert EPJ-løsning. Målet er at alle skal ta i bruk samme løsning.

Fra midtnorsk prosjekt til nasjonal pilot

Alle kommuner i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, samt Bindal i Nordland, 85 i tallet, har skrevet intensjonsavtale med Helseplattformen. Trondheim kommune er oppstartskommune og eier på lik linje med Helse Midt-Norge RHF. Trondheim er sikret stor innflytelse på utformingen av journalløsningen som en garanti for at kommunale interesser blir ivaretatt. Samtidig er fagfolk fra helse- og omsorgssektoren og fra flere kommuner er ansatt, utlånt og innleid for å utforme kravene til felles løsning sammen med fastleger og spesialisthelsetjenesten.

Helseplattformen er av Helse- og omsorgsdepartementet utpekt til å være nasjonal pilot for én felles journalløsning som kan realisere visjonen fra Én innbygger – én journal.

Involvering og ivaretakelse

Løsninger som understøtter pasientsikkerhet, kvalitet, effektiv drift og god samhandling i avtalebasert legevirksomhet er av stor betydning for drift i både helseforetak og helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

Fastlegene, som grunnfjellet i norsk helsevesen, står for en meget høy aktivitet, og avtalespesialistene leverer en meget stor andel av det samlede polikliniske volum i spesialisthelsetjenesten. På lik linje som kommunene og de regionale helseforetak har disse legene et selvstendig ansvar for å drive virksomheter som leverer helsetjenester. De er systemeiere som velger, kjøper og drifter sine egne IKT-systemer. Som sentral samhandlingspart i både kommuner og spesialisthelsetjenesten er løsningen som velges i Helseplattformen kritisk for de små virksomhetene uansett løsningsstrategi. Likeledes er det kritisk for Helseplattformens måloppnåelse at disse virksomhetene kan fungere minst like godt som i dag innenfor en ny løsning.

Involvering av medlemmer fra hele regionen i utforming av krav til løsningen og ivaretakelse av fastleger og avtalespesialister som selvstendig næringsdrivende er viktige sider ved prosjektet. Derfor er Legeforeningen en aktiv medspiller for Helseplattformen.

Langt løp

I november 2016 var prekvalifisering av leverandører ferdig. Da ble det klart at fem av 11 leverandører gikk videre. Disse er nå i en dialogfase med Helseplattformen der konkurransegrunnlaget blir revidert underveis. Tilbud skal leveres i august 2018, med kontraktsinngåelse i mars 2019. Det nye felles journalsystemet skal tas i bruk i 2022.

Anbefalte artikler