Kommentar

Helseplattforma: Meir enn "..én vertikalt integrert EPJ-løsning"

Jon-Torgeir Lunke
Seniorrådgjevar, MD, MHA
Interessekonflikt:  Nei

Helseplattforma tek sikte på å etablere ein kjerne av eit helseinformasjonssystem som er til nytte både i ein "vertical" og "horisontal" samanheng. Konseptet om ei "kjerneløysing" langs desse aksane er bl.a. med å understøtta tverrfagleg samarbeid og samhandling på tvers innan eiga verksemd, og ikkje berre "vertikalt".

Presisjonsnivået i artikkelen aukar om ein utelet ordet vertikalt, og helles skildar framtidas løysing som "integrert".

Publisert: 10.01.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media