Trombektomi bør gjøres tidlig

Petter Morten Pettersen Om forfatteren

I en fersk metaanalyse har man funnet en grense for hvor raskt trombektomi må gjøres for å få behandlingsgevinst ved akutt hjerneslag.

I en metaanalyse som nylig er publisert i tidsskriftet JAMA, er effekten av trombektomi og trombolytisk behandling ved akutt hjerneslag forårsaket av emboli i store kar, sammenlignet med effekten av trombolytisk behandling alene (1). Analysen omfattet fem enkeltstudier med nesten 1 300 pasienter til sammen. Målt med en skala for grad av uførhet var resultatet etter tre måneder signifikant bedre for trombektomigruppen. Forskjellen avtok med økende tid til reperfusjon opptil 7,3 timer. Absolutt risikoforskjell for bedre resultat var rundt 40 % inntil tre timer, rundt 30 % inntil seks timer og 15 % inntil åtte timer etter symptomdebut.

– Denne studien viser hvor viktig det er at slagpasienter blir sendt raskt til diagnostikk og behandling, sier Eva A. Jacobsen, nevroradiolog ved Oslo universitetssykehus. – I Norge blir de fleste pasienter med hjerneslag først sendt til lokalsykehus før de blir overført til et sykehus som kan utføre trombektomi. Derfor er det viktig at folk flest er kjent med tidlige symptomer på akutt hjerneslag, og at logistikken prehospitalt og ved lokalsykehusene er god. I dag tilbyr fem norske sykehus trombektomi. Indikasjonsvurderingen kan være vanskelig og prosedyren teknisk krevende og med potensielt alvorlige komplikasjoner.

Jacobsen understreker at den aktuelle metaanalysen ikke omfatter pasienter der intravenøs trombolytisk behandling ikke var aktuelt, enten på grunn av tid etter symptomdebut, hjerneslag i bakre kretsløp eller andre kontraindikasjoner.

1

Saver JL, Goyal M, van der Lugt A et al. Time to treatment with endovascular thrombectomy and outcomes from ischemic stroke: a meta-analysis. JAMA 2016; 316: 1279 – 88. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Dag Ottar Sætre

I utgave 21 av Tidsskriftet 2016 under spalten «Fra andre tidsskrifter» presenteres en metaanalyse publisert i JAMA(1) som understreker betydningen av å komme raskt til endovaskulær behandling (trombektomi) ved akutt hjerneinfarkt. Overlege Eva Jacobsen ved nevroradiologisk seksjon på Rikshospitalet blir bedt om å kommentere artikkelen, og det er vanskelig å være uenig med henne i at resultatene viser at det er viktig med god logistikk både ved sykehus som primært mottar pasientene og sykehus der trombektomi utføres(2).

Anbefalte artikler