Re: Hjelp bøndene i kampen mot MRSA

Per Espen Akselsen Om forfatteren

Peer Ola Hofmo setter søkelyset på et viktig tiltak for å hindre smitte med meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i Norge (1). Helsemyndighetene anbefaler MRSA-testing for blant annet utenlandske arbeidstakere før de starter å arbeide i norske svinebesetninger (2). Hofmo refererer at mange blir avvist når de kommer til MRSA-testing. Det er grunn til å minne om at bærerskap med MRSA er definert som en allmenfarlig smittsom sykdom, og dermed gjelder rettigheter og plikter i smittevernloven (3). Helse- og omsorgsdepartementet har redegjort nærmere for dette i rundskriv til alle landets kommuner 11.3.2015 (4). Der heter det blant annet: «Smittevernloven fastsetter ikke en plikt for alle fastleger til å kunne teste for MRSA, men de må eventuelt henvise pasienten til en annen lege i kommunen som kan gjøre dette.»

Leger må altså ikke bare oppfordres til å teste svinearbeidere for MRSA. Etter smittevernloven har de en plikt til å sørge for at de blir testet, enten legen gjør det selv, eller henviser til et annet tilbud i kommunen.

1

Hofmo PO. Hjelp bøndene i kampen mot MRSA. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1065. [PubMed]

3

Lov om vern mot smittsomme sykdommer. Avd I 1994 Nr. 16. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55 (22.8.2016).

4

Bekjempelse av LA-MRSA – oppfølging av personer som arbeider i svinebesetninger. Rundskriv I-2 (2015). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/63cc6c4c18bd4908b87820ac2b22817e/rundskriv_i2-15_mrsa.pdf (1.8.2016).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler