()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En mann i 50-årene kontaktet onkologisk poliklinikk etter to uker med moderat dyspné og svimmelhet. Ti måneder tidligere hadde han fått diagnostisert kreft i thyreoidea av blandingstype (30  % høyt differensiert follikulært og papillært karsinom, 70  % lavt differensiert karsinom) med lungemetastaser. Han var operert og hadde fått postoperativ radiojodbehandling og strålebehandling mot collum.

  Pasienten var febril (38,1 °C), og CRP-nivået var 52 mg/l. Han hadde lett sinustakykardi (102/min), blodtrykket var 128/90 mm Hg og O₂-saturasjon i hvile var 100  %. Man hørte en svak systolisk bilyd langs venstre sternalrand.

  CT thorax viste lungemetastaser, men også en oppfylling i hjertet. Ekkokardiografi (apikalt 4-kammersnitt uten kontrast) (bilde) viste at oppfyllingen fylte ut det meste av høyre ventrikkel og at en større del prolaberte gjennom trikuspidalklaffen. Kontrastforsterket MR av hjertet talte for at oppfyllingen var en tumor, ikke en trombe. Med tilgang via vena jugularis interna ble det tatt biopsi fra septum. Den bekreftet spredning fra lavt differensiert thyreoideakarsinom.

  Metastaser til hjertet fra thyreoideakreft er svært sjelden. Hva som er beste behandling, er ikke fastslått. Etter diskusjon i tverrfaglig team avsto man fra operasjon grunnet høy komplikasjonsrisiko og liten sannsynlighet for å oppnå fri reseksjonskant. Lavt differensiert thyreoideakreft er lite sensitiv for strålebehandling og kjemoterapi. Strålebehandling kan gi lokal kontroll, men effekten på overlevelse er lite dokumentert. Ved strålebehandling er det vist bedre effekt med totaldose > 30 Gy (1).

  Pasienten fikk strålebehandling 2 Gy × 20 mot hjertet, uten komplikasjoner.

  Ekkokardiografi etter behandlingen viste at tumorstørrelsen var halvert. Pasienten hadde ikke lenger dyspné. Sykdommen progredierte imidlertid med flere metastaser i lunge og skjelett, og pasienten døde etter ett år.

  Pasienten og pasientens pårørende har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media