Skal feber hos intensivpasienter behandles?

Ketil Slagstad Om forfatteren

Bruk av paracetamol reduserer ikke liggetiden hos intensivpasienter med feber og infeksjon, viser ny studie.

Paracetamol er vårt mest brukte medikament mot feber, også i intensivenheter. Feber kan ha en ønsket biologisk funksjon hos intensivpasienter med infeksjon. Skal da slike pasienter behandles med paracetamol eller ikke?

I en ny multisenterstudie publisert i New England Journal of Medicine har man forsøkt å avklare dette spørsmålet (1). 700 pasienter med mistenkt eller erkjent infeksjon og feber > 38 °C ble randomisert til behandling med eller uten paracetamol. Behandlingen varte til feberen forsvant, pasienten ble utskrevet eller utviklet en kontraindikasjon mot paracetamol, døde eller fikk seponert antibiotika, og ble i alle tilfeller avsluttet etter 28 dager.

Etter 28 og 90 dager var det ingen forskjeller mellom gruppene i antall liggedager eller mortalitet. Det var ingen forskjell på antall dager i live, varighet av intensiv- og sykehusoppholdet, varighet av respiratorbehandling, bruk av vasopressor eller dialyse mellom gruppene. Man fant derimot en assosiasjon mellom paracetamol og kortere intensivopphold hos dem som overlevde, og lengre sykehusopphold hos dem som døde.

– Styrken med denne studien er at den er stor og randomisert og skulle dermed være egnet til å gi sikre svar, sier Tor Inge Tønnessen, professor og overlege ved intensivavdelingen ved Oslo universitetssykehus. – Svakhetene ved studien er bl.a. at det ble gitt paracetamol i et svært kort tidsrom, median mindre enn to dager, og Kaplan-Meier-plotene tyder på en effekt av paracetamol de to første dagene. Det er derfor ikke avklart om behandling med paracetamol over lengre tid er hensiktsmessig.

Tønnessen påpeker at paracetamol i de gitte dosene ikke var særlig effektiv til å redusere feber, siden det var mindre enn 0,2 °C i forskjell mellom gruppene, og at studien derfor ikke er egnet til å besvare spørsmålet om effektiv senkning av temperatur gir bedre utfall.

– En annen begrensning er at pasientgruppen er heterogen. Det er mulig man kunne sett en effekt ved kun å undersøke sepsispasienter, i tråd med resultater fra en tidligere studie, sier Tønnessen.

Bør man så gi paracetamol ved feber og smerter hos intensivpasienter? – Siden det ikke bedrer utfall, bør man kanskje være tilbakeholden. På den annen side er det viktig å redusere ubehag ved feber og smerte. Det var ingen forskjell i bivirkninger mellom paracetamol og placebo i studien, heller ikke forekomst av leverpåvirkning, sier Tønnessen. Han konkluderer med at man trygt kan bruke paracetamol for symptomlindring hos intensivpasienter.

1

Young P, Saxena M, Bellomo R et al. Acetaminophen for Fever in Critically Ill Patients with Suspected Infection. N Engl J Med 2015; 373: 2215 – 24. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Jon Laake

I Tidsskriftet nr. 3/16 kommenterer kollega Tor-Inge Tønnesen HEAT-undersøkelsen som viste at paracetamol gitt til intensivpasienter med infeksjonsutløst feber ikke medførte kortere liggetid i intensivavdelingen (1, 2). Heller ikke sekundære endepunkter; herunder død i intensivavdelingen eller etter 90 dager, ventilatortid, behov for nyreerstattende terapi, behov for vasoaktive legemidler eller liggetid i sykehuset, var påvirket av behandlingen.

Tor Inge Tønnessen

Kollega Jon Henrik Laake har kommet med interessante og viktige kommentarer til HEAT-studien som bemerkninger til et intervju med undertegnede om denne studien.

Anbefalte artikler