Genomsekvensering i forskning krever ny tilnærming til samtykke

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Papirbasert samtykkeskjema til én gangs bruk er ikke nødvendigvis den beste løsningen når forskningsdeltakere skal samtykke til genomsekvensering.

  Særlig der det kan være aktuelt å gi tilbakemelding om genetiske resultater til forskningsdeltakere, er en dynamisk samtykkeprosess som åpner for løpende interaksjon mellom forskere og forskningsdeltakere å foretrekke.

  Genomsekvenseringsteknologier gjør det mulig å kartlegge den fullstendige oppbyggingen av arvestoffet (DNA-sekvensen) til et menneske. Slike teknologier anvendes stadig mer i medisinsk forskning, blant annet for å studere kreft (1). Det diskuteres i hvilken grad individuelle genetiske forskningsresultater bør rapporteres tilbake til forskningsdeltakerne (2, 3). I prosjekter hvor slik tilbakemelding kan bli aktuelt, kan det være behov for å modernisere samtykkeprosessen.

  Dynamisk samtykke

  Dynamisk samtykke

  Dynamisk samtykke er en ny tilnærming til samtykkeprosessen som har som mål å gjøre forskningsdeltakeren mer sentral i beslutningsprosessen (11). Dynamisk samtykke innebærer toveis digital kommunikasjon som gjør det mulig for forskningsdeltakeren regelmessig å foreta nye valg, for eksempel å samtykke til ny bruk av forskningsdata eller til tilbakemelding av nye typer genetiske resultater, og endre disse valgene over tid (11). Informasjonsinnholdet kan tilpasses forskningsdeltakerens behov med hensyn til forhold hun eller han ønsker å få bedre forklart, og resultater hun eller han ønsker/ikke ønsker å bli informert om. Grunnleggende informasjon kan gis ved prosjektets start, og mer detaljert informasjon kan gis etter hvert som genetiske resultater av betydning produseres (12).

  Hensikten med en slik løsning er ikke å erstatte menneskelig kontakt eller deltakernes mulighet til å diskutere samtykkeprosessen med og få genetisk veiledning av helsepersonell ansikt til ansikt, men å gjøre samtykkeprosessen oversiktlig og mer interaktiv og kontinuerlig over tid, og derigjennom bidra til bedre dialog og refleksjon. Dynamisk samtykke kan bidra til å opprettholde deltakernes interesse og vilje til å delta over tid fordi de føler at de blir behandlet som fullverdige partnere fremfor å bli redusert til engangsbidragsytere.

  Nasjonal løsning

  Nasjonal løsning

  I flere forskningsprosjekter tester man bruk av dynamisk samtykke (11, 13, 14), også i Norge (15). Det er behov for å kartlegge hvilke modeller for dynamisk samtykke som kan være aktuelle i norsk helseforskning, samt identifisere de etiske, juridiske og økonomiske implikasjonene ved å ta i bruk dynamisk samtykke, gjerne i dialog med de forskningsetiske komiteene. Det er for eksempel uklart om elektronisk samtykke er juridisk tilstrekkelig i tilfeller hvor loven oppstiller krav om skriftlig samtykke (7). Det er også viktig å vurdere på hvilke vilkår dynamiske samtykkeløsninger kan tilfredsstille informasjonskravene til et gyldig samtykke. Videre må det utredes hvordan man kan sikre at dynamisk samtykke benyttes etter intensjonen, og ikke misbrukes til å gjøre samtykkeprosessen til en ren formalitet.

  En mulig strategi for fremtiden kan være å lage en nasjonal IT-basert løsning for dynamisk samtykke, hvor man tilbyr en grunnstruktur hvor lovkravene og nødvendige koblinger, for eksempel mot regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og registeret Biologisk forskningsreservasjon, samt praktisk gode løsninger for tilbaketrekning av samtykke, er nedfelt i løsningen. En slik nasjonal løsning kan gi én portal for forskningsdeltakeren og samtidig tilpasses behovene til hvert enkelt prosjekt, avhengig av prosjektets formål, deltakergruppe og planer vedrørende tilbakemelding av genetiske funn.

  I Norsk kreftgenomikkonsortium (16) arbeider man med å kartlegge aktuelle modeller for dynamisk samtykke. Det er liten tvil om at tiden er moden for nytenkning når det gjelder samtykkeprosedyrene i medisinsk forskning, og da spesielt når nye teknologier som genomsekvensering anvendes. Dynamisk samtykke kan bidra til større grad av deltakermedvirkning, bedre oversikt for alle parter, og en ny form for langsiktig partnerskap mellom forskerne og forskningsdeltakerne.

  Vi takker professor dr.juris Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, for hans kommentarer.

  Publisert først på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media