Hans Kristian Skaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Kristian Skaug

Tom Kristian Grimsrud, Hans Kristian Skaug, Inger Kristin Larsen
03.11.2015
During the last decades, lung cancer in women has surpassed colon cancer in prevalence, when measured in terms of new cases and as rates (incidence rates). Lung cancer has also surpassed breast...
Tom Kristian Grimsrud, Hans Kristian Skaug, Inger Kristin Larsen
03.11.2015
I løpet av de siste tiårene har lungekreft hos kvinner passert tykktarmskreft i forekomst, både målt som antall nye tilfeller og som rater (insidensrater). Lungekreft har også passert brystkreft som...
Tom Kristian Grimsrud, Hans Kristian Skaug, Inger Kristin Larsen
17.11.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1844 – 9 I Tidsskriftet nr. 20/2015 skal det på s. 1848 under Konklusjon i tredje avsnitt første setning stå: Lungekreftratene for middelaldrende kvinner og...