Å bygge spesialistutdanning i Etiopia

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Etiopia har svært begrenset tilgang på helsepersonell. Etter flere år med fallende antall leger ansatt i offentlige sykehus, ble det satt inn ressurser for å øke kapasiteten for grunnutdanning av helsepersonell. Med det økte også behovet for utdanning av akademisk personell og spesialister.

  Fornøyde lokale undervisere, nybakte spesialister i gastroenterologi og eksaminatorer samlet på gastrolaboratoriet for…
  Fornøyde lokale undervisere, nybakte spesialister i gastroenterologi og eksaminatorer samlet på gastrolaboratoriet for kaffeseremoni like etter eksamen. Foto: Trond Engjom

  I 2003 hadde Etiopia 0,247 helsearbeidere per 1 000 innbyggere og den laveste legedekningen per innbygger av alle land i Afrika: 0,03 leger per 1 000 innbyggere (1). For å bedre dette utformet helseministeriet i Etiopia en strategi frem mot 2020 for å bygge opp landets utdanningsinstitusjoner og forberede en betydelig økning i grunnutdanningen av leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Etter hvert er flere internasjonale partnere blitt invitert til å delta. Målet er at det i perioden skal utdannes 10 000 leger og 3 200 jordmødre. I tillegg skal det jobbes videre med å styrke utdanning for sykepleiere, teknisk personell og annet helsepersonell med kortere utdanningsløp (2, 3). Dette innebærer et stort press på lærekrefter og akademiske institusjoner. Det er de samme legene som er i klinisk arbeid som får undervisningen som ekstra arbeidsbyrde (2). Behovet for spesialister er derfor større enn noen gang før.

  En viktig komponent i et robust helsevesen ligger i lokal utdanningskapasitet. For å få til dette er det nødvendig å styrke den spesialiserte kompetansen i akademiske fagmiljøer (2). Foreløpig ligger målet om bred distribusjon av legespesialister langt unna, men arbeidet med egne utdanningsløp for videreutdanning av leger er startet. Nedenfor beskriver vi hvordan Helse Bergen som ekstern partner har vært med og støttet Universitetssykehuset Black Lion Hospital i utformingen av et utdanningsløp for spesialister i gastroenterologi.

  Samarbeid med Bergen

  Samarbeid med Bergen

  Mange av dagens prosjekter i Etiopia er kommet i stand etter initiativ fra leger med bakgrunn i misjonsorganisasjonenes arbeid. Helse Bergen har samarbeidet med Medical School ved University of Addis Abeba i 15 år. Både Avdeling for rekonstruktiv kirurgi, Brannskadeavdelingen, Medisinskteknisk avdeling og Nevrokirurgisk avdeling har hatt engasjementer på ulike sykehus i Addis Abeba og deltatt i utdanning av spesialister innenfor sine felt i mange år.

  Prosessen med å bygge et endoskopilaboratorium i Addis Abeba startet på initiativ fra legen Einar Eriksen, som ledet et Haukeland-støttet prosjekt med å bygge opp Etiopias første avdeling for rekonstruktiv kirurgi særlig rettet mot brannskadebehandling. Han så nytten av å ha en endoskopitjeneste og inviterte i 2001 ned en av forfatterne (GN), med forankring i Stord sykehus og fartstid fra flere sykehus i Etiopia, for å bidra i byggingen av et endoskopilaboratorium på lokalsykehuset Yekatit 12. Laboratoriet var i drift fra 2003 med utstyr donert fra Stord sykehus. Etter hvert ble det ansatt en lokal gastroenterolog, men aktiviteten opphørte etter noen år.

  I 2008 kom et nytt initiativ fra legen Tor Henrik Henriksen på Tønsberg sykehus om å gjenoppta aktiviteten med å bygge en endoskopi- og ultralydenhet i Addis Abeba. En gruppe leger fra Haukeland og Tønsberg hadde samtaler med sykehusledere ved flere sykehus og politikere på nasjonalt nivå. Et godt politisk grunnlag for oppdraget ble lagt. Etter hvert falt valget på det store, offentlige universitetssykehuset Black Lion Hospital. Gastroseksjonen på Haukeland universitetssykehus donerte brukt endoskopiutstyr og ultralydapparat, og flere av seksjonens erfarne overleger og spesialsykepleiere dro til Etiopia og holdt kurs og ga praktisk opplæring. Enheten var i full bruk fra 2011.

  Som det fremgår av historien over, har mange prosjekter vært initiert gjennom enkeltpersoner og enkeltavdelinger med støtte fra ulike hold. De siste årene har Helse Bergen jobbet for bedre kontinuitet i prosjektstyringen og etablert en egen avdeling for internasjonalt samarbeid. Denne avdelingen koordinerer og finansierer i dag Helse Bergens samarbeidsprosjekter i mange land.

  Treårig spesialistutdanning

  Treårig spesialistutdanning

  I forlengelsen av arbeidet med endoskopi- og ultralydenheten deltar Helse Bergen i et flernasjonalt samarbeid for utdanning av spesialister i Etiopia. Dette programmet styres av Addis Abeba University og har med støtte fra internasjonale akademiske institusjoner i flere år jobbet med utformingen av treårige strukturerte utdanningsprogrammer i flere spesialiteter. Gruppen som har arbeidet med spesialiteten gastroenterologi har engasjert lærekrefter fra universitetssykehusene Sahlgrenska, Toronto og Haukeland. Programmet tok opp sine første utdanningskandidater i 2011. Bergensgruppens ansvarsområde har vært knyttet til praktisk utdanning av spesialistkandidatene i endoskopiteknikk og ultralyd. Et gledelig og håndfast resultat av dette arbeidet var gjennomført eksamen for fire ferdige gastrospesialister i april 2014.

  Veien fremover

  Veien fremover

  Intensjonen med lokal utdanning er å minske faren for hjerneflukt. De første ferdigutdannede spesialistene er engasjert på ulike sykehus i Etiopia og tre nye kandidater er tatt opp for et nytt treårig utdanningsløp. I fortsettelsen er målet å bygge opp en robust faggruppe lokalt, som etter hvert kan ta over ansvaret for driften av spesialistutdanningen. Prosjektet er godt forankret på politisk, sykehusadministrativt og akademisk hold. Dette mener vi er en forutsetning for å lykkes i det lange løp.

  Utfordringene med å drive praktisk opplæring i en så teknologikrevende medisinsk spesialitet som gastroenterologi har vært store, og mange av utfordringene er fortsatt ikke løst. Både forsyningskjede, vedlikehold av utstyret og finansiering av tjenestene har gjenstående oppgaver som krever langsiktig engasjement. Utvidelse av prosjektet med et utdanningsløp for gastrosykepleiere er nødvendig. Ti sykepleiere har allerede gjennomført et kortkurs med sertifisering. Videre arbeid med et større pensum i samarbeid med universitetet i Addis Abeba er på trappene. Det er gledelig at Black Lion Hospital ser verdien av endoskopi- og ultralydenheten og styrker donasjoner fra internasjonale partnere med egne innkjøp. Dette gir et håp om at utstyrsprodusentene etter hvert kan opprette et servicetilbud i Etiopia, noe som er en forutsetning for bærekraftig drift av så avansert teknologi.

  Gunnar Nysæter sjekker utstyret. Å holde avansert endoskopiutstyr i god teknisk stand kan være en stor utfordring i Etiopia…
  Gunnar Nysæter sjekker utstyret. Å holde avansert endoskopiutstyr i god teknisk stand kan være en stor utfordring i Etiopia. Foto: Odd Helge Gilja

  De gastroenterologene fra Haukeland universitetssykehus som har deltatt i undervisningen, er klart enig om at det er faglig verdifullt å ha denne kontakten i Afrika. Helse Bergen har forpliktet seg de kommende tre årene til å føre neste kull med uteksaminerte leger frem mot spesialitet. Etiopia har ambisjon om å bli et middelinntektsland innen 2035, og etterspørselen etter spesialisert helsetjeneste vil trolig øke. Det er et stort gap å fylle, og det må skje gjennom lokal utdanning av spesialister.

  Vi ønsker å takke initiativtakerne og deltakerne i Etiopia-gruppen på Haukeland universitetssykehus som bidrar med reiser og undervisning, spesielt legene Geir Folvik og Trygve Hausken og gastrosykepleierne Roy Cato Solheim, Vibecke Lindøen, Irene Hitland og Idun Wang. Vi takker også Stord sykehus, kanalspesialistene og Olympus Norge for bidrag med viktig utstyr.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media