Nyttig, men litt kjedelig

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dahl, Alv A.

  Grov, Ellen Karine

  Komorbiditet i somatikk og psykiatri

  Forståelse, betydning og konsekvenser. 156 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2014. Pris NOK 248

  ISBN 978-82-02-42465-7

  Forfatterne skal ha honnør for at de har gått løs på den utfordringen det er å skulle gi en samlet fremstilling av komorbiditet og konsekvenser for diagnostikk, behandling og forløp. I møte med pasienter, både i kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, er kompleksitet og sammensatte symptom-og sykdomsbilder vanlig. Helsepersonell må hele tiden forholde seg til komorbiditet. Ikke minst gjelder dette i møte med eldre pasienter, komorbiditetens kjernetropper, som forfatterne omtaler dem som. Man kan derfor undre seg over, slik forfatterne gjør i bokens forord, hvorfor det ikke finnes mer litteratur om komorbiditet. Boken ønskes derfor velkommen.

  Boken henvender seg først og fremst til medisinstudenter og masterstudenter i sykepleie og andre helsefag, samt leger i primær-og spesialisthelsetjeneste. Etter min mening vil den også kunne være nyttig for helsepersonell generelt innenfor somatikk og psykiatri, men også i rushelsetjeneste og habilitering. Boken gir en oversiktlig fremstilling av komorbiditet og tilstøtende begreper og har totalt 11 kapitler. Forfatterne tar for seg og redegjør for tre hovedområder; komorbiditet mellom sentrale somatiske sykdommer, psykiske lidelser og komorbiditet og komorbiditet mellom sentrale psykiske lidelser og somatiske sykdommer. Det legges vekt på grundig kartlegging og bruk av standardiserte kartleggingsverktøy for vurdering av komorbiditet. Forfatterne oppgir dessuten referanser til ulike nettsteder hvor man kan laste ned kartleggingsverktøy, noe av det som er mest nyttig med boken. Videre bidrar også referanseliste til hvert kapittel til at boken er oversiktlig.

  I kapitlene benyttes tabeller og figurer for å illustrere viktig poeng. Innledningsvis presenteres også et pasientkasus for å tydeliggjøre budskapet. Dessverre følges ikke kasuistikken opp videre og i de fleste kapitlene er det derfor ingen referanse til konkrete kliniske eksempler. Det er synd, for flere kasuistikker ville gjort stoffet mer levende og gjenkjennbart for leseren. Totalinntrykket blir derved at boken fremstår noe oppramsende og derved litt kjedelig. Til tross for disse manglene er det likevel all grunn til å anbefale boken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media