For høy arbeidsbelastning i sykehus?

Kari Tveito Om forfatteren
Artikkel

De fleste sykehusleger synes arbeidspresset er høyt.

Ved årsskiftet 2013/14 utførte Avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen en arbeidstidsundersøkelse blant alle landets sykehusleger (1). Over 6 000 leger svarte på henvendelsen, en svarprosent på 52.

Om lag halvparten av legene hadde faste stillinger, resten hadde tidsbegrensede arbeidsavtaler. Flesteparten av legene uten faste stillinger var leger under spesialisering (LIS-leger). Gjennomsnittlig arbeidstid per uke for legene ifølge tjenesteplanen var 43 timer, men legene hadde i tillegg i gjennomsnitt 2,9 timer uregistrert arbeidstid per uke. På grunnlag av undersøkelsen har Legeforeningen estimert at sykehusleger legger ned ca. 3 300 ekstra årsverk utover normal arbeidstid.

Nesten 60 % av legene rapporterer at de opplever den generelle arbeidsbelastningen på sykehusene som belastende eller svært belastende. En tredel synes intensiteten på vakt er passe høy, under 10 % mener at den er lav eller svært lav, mens nesten halvparten av legene mener arbeidsintensiteten er høy eller veldig høy. To tredeler av legene synes det er belastende eller svært belastende å arbeide om natten. I snitt tar legene på seg 10,5 uforutsette vakter (vakansvakter) per år. Flertallet av de spurte mener at det er for få leger ansatt ved deres avdeling, og spesielt etterlyses flere overleger.

– En svakhet ved undersøkelsen er at man ikke har skilt mellom ulike spesialiteter og sykehus, sier Olaf Gjerløw Aasland, instituttsjef ved Legeforskningsinstituttet. – Det gjør at resultatene spriker og at det blir vanskelig å trekke generelle slutninger.

Legeforskningsinstituttets egne undersøkelser tyder på at overleger på sykehus oftere opplever uakseptabelt arbeidspress enn legene i spesialisering (2).

– I en spørreundersøkelse fra 2008 svarte en tredel av overlegene at de nokså ofte eller ofte opplevde dette. Under en femdel av legene i spesialisering svarte det samme. De kvinnelige overlegene opplevde mest arbeidspress. I 2008 svarte nesten 40 % at arbeidspresset ofte var for høyt, mot 30 % i 2000. Blant leger i spesialisering var det i samme periode ingen økning i antallet som ofte følte at arbeidspresset var for høyt.

Sammenliknet med andre land er norske leger blant dem som har kortest arbeidstid, påpeker Aasland. – Dette betyr imidlertid ikke at ting ikke kan bli bedre. Tilfredshet i arbeidet avhenger av mange faktorer. Arbeidstid og -belastning er bare to faktorer som spiller en rolle for hvor fornøyde legene er.

Anbefalte artikler