Varsling av sterkt avvikende biokjemiske analyseresultater

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norske laboratorier har plikt til å varsle rekvirenter utenfor sykehus dersom de finner analyseresultater som innebærer at det kan være fare for pasientens liv eller helse. Laboratoriene rapporterer imidlertid om svært ulik praksis for slik varsling. På denne bakgrunn er det nå laget anbefalinger for når et analyseresultat umiddelbart bør meddeles rekvirent eller stedfortreder.

  I norske laboratorier analyseres daglig et stort antall medisinsk-biokjemiske analyser bestilt fra allmennpraksis og privatpraktiserende spesialister. Behandlingsansvarlig helsepersonell skal varsles dersom prøveresultatet avviker slik at det er fare for pasientens liv eller helse. Dersom den behandlingsansvarlige ikke er tilgjengelig, skal stedfortreder varsles. Hvordan varslingsgrensene defineres, har konsekvenser for hvilke ressurser laboratoriet må bruke på denne oppgaven og hvor ofte laboratoriets rekvirenter blir forstyrret av telefoner.

  En undersøkelse utført i 2011 viste at norske laboratorier rapporterer svært ulik praksis for varsling av avvikende analyseresultater til rekvirenter utenfor sykehus (1). Også i andre land er det vist store variasjoner i praksis (1) – (4). En arbeidsgruppe nedsatt av Norsk selskap for medisinsk biokjemi har nå kommet med anbefalinger (tab 1) for når et analyseresultat umiddelbart bør meddeles rekvirent eller dennes stedfortreder. Anbefalingene gjelder voksne pasienter i allmennpraksis. For mange komponenter, f.eks. troponiner, CRP, D-dimer, vil det kliniske bildet være mer avgjørende enn selve analyseresultatet. For andre analyser (eksempelvis elektrolytter) kan pasienten ha svært avvikende og livstruende verdier uten at det foreligger klare kliniske symptomer.

  Tabell 1

  Arbeidsgruppens forslag til hvilke medisinsk-biokjemiske analyser og ved hvilke konsentrasjoner laboratoriene bør varsle behandlingsansvarlig helsepersonell. Forslaget gjelder for voksne pasienter i allmennpraksis. Analysen D-dimer brukes svært ulikt. Laboratorier som tilbyr denne til allmennpraksis, bør vurdere å innføre varslingsgrense basert på lokal praksis

  Lave verdier

  Høye verdier

  Glukose (mmol/l)

  23,0

  Natrium (mmol/l)

  120

  155

  Kalium (mmol/l)

  2,5

  6,2

  Kalsium (mmol/l)¹

  1,80

  3,20

  Ionisert kalsium (mmol/l)

  0,80

  1,60

  Fosfat (mmol/l)

  0,3

  Magnesium (mmol/l)

  0,5

  2,0

  Kreatinin (μmol/l)

  400²

  eGFR (ml/min/1,73m2)

  15²

  Karbamid (mmol/l)

  40²

  Hemoglobin (g/dl)

  7,0

  Leukocytter (10⁹/l)

  1,5

  50,0²/100,0

  Nøytrofile granulocytter (10⁹/l)

  0,50

  Blaster i utstryk

  Ved mistanke om akutt leukemi

  Trombocytter (10⁹/l)

  20

  1 500

  INR

  6,0/5,0 (før fridag)

  D-dimer (mg/l)

  Lokal grense bør vurderes

  Troponin T/I (ng/l)

  50/50

  Kreatinkinase (U/l)

  10 000

  s-kortisol, morgen (nmol/l)

  75

  [i]

  [i] 1   Dersom albuminkorrigert kalsium er tilgjengelig, brukes denne verdien

  2   Kun første gangs observasjon trenger å varsles

  Anbefalingene, og bakgrunnen for disse, finnes i fulltekst i Tidsskriftets nettversjon (1). Vi håper anbefalingene vil føre til en mer enhetlig praksis, men ønsker å presisere at de er ment å være veiledende og at lokale tilpasninger ofte vil være nødvendig.

  Publisert først på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media