Endring innenfor analytisk variasjon

Krystyna Sandvik Om forfatteren

I Tidsskriftet nr. 17/2013 fremfører Rune Ulvik et statistisk resonnement (1), mens mitt poeng var at det måtte tas hensyn til biologisk og analytisk variasjon i tolkningen av prøvene.

I studien (2) dokumenterte Ulvik og medarbeidere at medianverdien for hemoglobin økte med 0,4 g/100 ml i både høydosegruppen og lavdosegruppen. Analytisk variasjon på 1 % med 95 % konfidensintervall for en medianverdi for hemoglobin på 12,5 g/100 ml vil tilsi en akseptabel analytisk variasjon innenfor 0,74 g/100 ml. En endring av hemoglobinnivået på 0,4 eller 0,5 g/100 ml dokumenterer etter mitt skjønn altså ikke at hemoglobinnivået har økt som følge av intervensjonen.

Dette er en redigert versjon av debatten, publisert som rask respons på nett 7.10. 2013. http://tidsskriftet.no/article/3058455/

1

Ulvik RJ, Møller R, Hervig T. Kosttilskudd med jern ved jernmangel. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 845 – 9. [PubMed]

2

Bjørndal A, Hofoss D. Statistikk for helse og sosialfagene. Oslo: Gyldendal, 2010.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler