Endring innenfor analytisk variasjon

Krystyna Sandvik Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 17/2013 fremfører Rune Ulvik et statistisk resonnement (1), mens mitt poeng var at det måtte tas hensyn til biologisk og analytisk variasjon i tolkningen av prøvene.

I studien (2) dokumenterte Ulvik og medarbeidere at medianverdien for hemoglobin økte med 0,4 g/100 ml i både høydosegruppen og lavdosegruppen. Analytisk variasjon på 1 % med 95 % konfidensintervall for en medianverdi for hemoglobin på 12,5 g/100 ml vil tilsi en akseptabel analytisk variasjon innenfor 0,74 g/100 ml. En endring av hemoglobinnivået på 0,4 eller 0,5 g/100 ml dokumenterer etter mitt skjønn altså ikke at hemoglobinnivået har økt som følge av intervensjonen.

Anbefalte artikler