Sårbare barn

Tone Bergset Om forfatteren
Artikkel

Barn født av kvinner under legemiddelassistert rehabilitering har mer problemer knyttet til oppmerksomhet, finmotorikk og arbeidsminne.

Carolien Konijnenberg. Foto Tron Trondalen

I løpet av de siste årene har antallet opioidbrukere som mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR), økt betydelig i Norge. Som et resultat blir et økende antall barn prenatalt eksponert for opioider som metadon eller buprenorfin.

I sin doktorgradsavhandling ved Senter for rus- og avhengighetsforskning og Enheten for kognitiv utviklingspsykologi, Psykologisk institutt, har stipendiat Carolien Konijnenberg undersøkt kognitive ferdigheter hos barn av kvinner som har brukt metadon eller buprenorfin (Subutex) i svangerskapet. Disse barna har hun sammenliknet med barn av kvinner som ikke har brukt LAR-medikamenter eller rusmidler i svangerskapet.

Konijnenberg viser at LAR-barn som er ca. fire år, har flere problemer med å regulere og kontrollere oppmerksomhet, finmotorikk og atferd enn barn som ikke er blitt eksponert for legemiddelassistert rehabilitering eller rus. Ferdigheter er avgjørende for å kunne planlegge, løse problemer og hemme impulser og har stor betydning for barns daglige fungering.

– Resultatene viser at barn av mødre i legemiddelassistert rehabilitering er en sårbar gruppe som bør følges opp nøye. Ikke bare i barnets første leveår, men også i tiden etter, sier hun. – Barna har like gode læreevner som barn som ikke har vært eksponert, så det er mye å bygge på for å sikre en positiv utvikling.

Den unike studien i norsk sammenheng er del av et større prosjekt som følger opp en nasjonal gruppe med barn født i perioden 2005 – 06 fra fødsel frem til skolealder. Disse barna har vært eksponert for metadon eller Subutex i fosterlivet. Dette er den første norske studien der man undersøker hvordan barn av kvinner i LAR-behandling utvikler seg på lang sikt.

Disputas

Carolien Konijnenberg disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 15.2. 2013. Tittelen på avhandlingen er A prospective study of the cognitive development of children prenatally exposed to opioid maintenance treatment (OMT).

Anbefalte artikler