Kommentert artikkel
Kommentar

Betydningen av tidlig og god intervensjon

Krister Moström
Aline barnevernsenter
Interessekonflikt:  Nei

Det er utrolig fint at det kommer forskningsresultater som bekrefter det som har vært "kjent" fra før. Dette er svært sårbare barn. Endel barn eksponert for opiater under svangerskapet blir født uten påfallende abstinenser, andre kan ha meget store problemer. Mange av barna som har blitt eksponert for opiater i svangerskapet, har også blitt utsatt for nikotin, psykofarmaka, benzodiazepiner og stress. Barn med denne "erfaringsbakgrunnen", blir født med "nervene utenpå kroppen", og er ekstremt følsomme for alle former for stimuli, slik som lyd, lys og berøring. Det blir for mye stimulering, selv i beskjedne og "naturlige" doser. De har store problemer med regulering, som for eksempel overgang fra søvn til våkenhet. Der normale barn vil kunne bruke lang tid, og gradvis våkne opp, vil et abstinent barn kunne gå fra søvn til hylskrik på få sekunder. Døgnrytmen er ofte preget av korte soveøkter med hyppige oppvåkninger og mye uro. Reguleringsproblemene gjelder også spising, respirasjon og temperatur. Hos et abstinent spedbarn kan moro-refleksen slå ut nesten i subklonus. Pga. dette, trenger disse barna meget bevisst skjerming og sensitiv tilrettelegging. Det kan bety at de må pakkes stramt i teppe (reives), for ikke å bli forstyrret av signaler fra egen kropp. Normal stimulering, som det å ta på og snakke til barnet, må holdes på et minimum - i hvert fall hvis man ønsker at de skal gjøre noe annet samtidig, slik som å spise eller sove. Barna med de kraftigste abstinensene, vil også være i behov av abstinensmedisinering med morfin. Graden av abstinenser, og behovet for morfin, blir målt med Neonatal Abstinence Score (NAS).

Noen av disse barna vil vokse opp med sine foreldre, andre vil bli plassert i fosterhjem. Uavhengig av det, vil barn eksponert for opiater i svangerskapet være helt avhengige av spesialkompetent hjelp rett etter fødselen og den første tiden etterpå. Dette dels for å vurdere behovet for abstinensmedisinering - det kreves et trent øye for å forstå og tolke, til dels subtile, signaler på stress fra barnet riktig. I tillegg kreves spesialkompetanse for å vurdere de biologiske foreldrenes evne til selv å dra omsorg for barnet, både på kort og lang sikt.

Et slikt tilbud finnes i dag ved Aline i Oslo. Hit kommer barna ofte kun få dager / uker gamle, rett fra sykehuset, til en sømløs tiltakskjede med svært spisskompetent og tverrfaglig personell. Aline består i dag av:

- Familieavdelingen, der foreldre med barn i alderen null til to år tilbys støtte- og utredningsopphold
- Beredskapshjemavdelingen, for sped- og småbarn som akuttplassers alene
- Poliklinikken, bestående av psykologer som arbeider i team rundt samtlige barn og familier ved de to andre avdelingene, i tillegg til å gi poliklinisk oppfølging
- En egen helsestasjon for "Alinebarna," med lege og helsesøster, en halv dag per uke

Det jobbes i tverrfaglige team som skriver rapport på alle plasserte barn. Det benyttes anerkjente metoder for utredning og utprøving av hjelpetiltak. Både beredskapsforeldre,
miljøterapeuter, barnevernkonsulenter, lege, helsesøster og psykologer har spesialkompetanse på de minste barna.

Denne doktorgraden viser at barn eksponert for LAR- opiater under svangerskapet har økte problemer både kognitivt, motorisk og atferdsmessig, sammenlignet med kontrollbarn. Alt dette gir en sårbarhet for skeivutvikling som kan vise seg både i barnehage, skole og i jobbsammenhenger. Doktorgraden understreker betydningen av både tidlig og langvarig intervensjon. Disse barna kan bli hjulpet til et godt og normalt liv, men de trenger god utviklingsstøtte for å oppnå et best mulig resultat. Hjelpen må starte så raskt som mulig og være av god kvalitet. Dette er nylig omtalt i en rapport fra Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet, levert på bestilling av Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet.

I disse dager vurderer Oslo kommune om dagens tilbud ved Aline skal splittes opp. For fremtiden til disse sårbare barn, håper jeg at dette stoppes. Godt støttet av en samlet fagelite, ber jeg myndighetene i hovedstaden om at dagens gode og nødvendige tilbud til disse barna får bestå.

Publisert: 13.09.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media