Oppfølging etter 22. juli

Cecilie Daae Om forfatteren
Artikkel

Manglende berdskapsretningslinjer ble omtalt i Tidsskriftet nr. 7/2013 (1). Oppfølgingen av de anbefalte tiltakene etter 22. juli er godt i gang.

Helsedirektoratet vurderer og utreder tiltak og gjennomføring i samarbeid med de regionale helseforetakene, Kommunesektorens organisasjon (KS), Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Noen tiltak er allerede gjennomført, andre er til utredning. Tiltak som har relevans for beredskapen ved store ulykker er blant annet følgende:

  • Helsedirektoratet har nylig anbefalt at sentrale helsemyndigheter finansierer et nasjonalt innkjøp og distribusjon av bårepakker med lette katastrofebårer og ulltepper

  • Helsedirektoratet har i samarbeid med fagmiljøene utarbeidet utkast til standard for triagering av pasienter i masseskadesituasjoner og dekompenserte ulykker. Utkastet ble sendt på høring med frist 10.4. 2013 (2)

  • Hendelsene 22. juli viste at gjeldende planverk for organisering av større skadesteder (Redningshåndboken) ikke er oppdatert. Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin ved Oslo universitetssykehus (NAKOS) har på oppdrag fra Helsedirektoratet satt i gang et prosjekt med å utarbeide et revidert planverk for helsetjenestens organisering av større skadesteder. Et første utkast vil bli fremlagt for nødetatenes felles samarbeidsforum i nær fremtid, med henblikk på en tverretatlig forankring av det videre arbeidet. Planverket forutsettes lagt til grunn for en revidert utgave av Redningshåndboken.

Uavhengig av myndighetenes og helsetjenestens oppfølgingstiltak vil vi minne om at både kommunene og de regionale helseforetakene har et selvstendig ansvar for å organisere tjenesten slik at de er tilstrekkelig rustet i hverdag og ved større eller mindre hendelser.

Anbefalte artikler