Feil fremstilling av kunnskapsstatus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 4/2013 fremhever Vaaler & Fasmer at praksis ved forskrivning av antidepressiver bør endres ut fra ny kunnskap om effekt og potensielle bivirkninger (1). Allikevel unnlater de å presentere forskning som nyanserer budskapet deres.

  Metaanalysen til Kirsch og medarbeidere (2) har vært gjenstand for betydelig kritikk, både metodisk (3, 4) og fortolkningsmessig (5). Kirsch og medarbeidere (2) fant en statistisk signifikant forskjell mellom antidepressiver og placebo (d = 0,32), men tolket denne forskjellen til ikke å være klinisk signifikant ut fra en vilkårlig satt grenseverdi for klinisk signifikans (d = 0,50). Turner og medarbeidere (6) fant i sin metaanalyse en nesten identisk effektstørrelse mellom medikament og placebo (g = 0,31), men har en helt annen tolking av om antidepressiver har klinisk signifikant effekt (5). Vaaler & Fasmer har heller ikke referert en nylig publisert metaanalyse om effekten av antidepressiver der man finner at depresjonens alvorlighetsgrad ikke modererer behandlingseffekten av antidepressiver (7).

  I dagspressen fremhever Vaaler & Fasmer psykologisk behandling som et alternativ til antidepressiver. Hvis vi skal tilstrebe kunnskapsbasert praksis, bør vi imidlertid stille samme krav til psykologisk behandling som til medikamentell behandling. Effekten av psykologisk og medikamentell behandling av depresjon er tilnærmet identisk (8). I en helt fersk metaanalyse av studier der man sammenlikner psykologisk behandling med pilleplacebo finner man tilnærmet den samme effektstørrelsen (g = 0,25) som i studier der man sammenlikner antidepressiver med placebo (9). Videre er effekten av psykologisk behandling for depresjon også sannsynligvis også overestimert grunnet både publikasjonsskjevhet og metodisk dårlig behandlingsforskning (8). Estimater av den faktiske effekten av psykologisk behandling er trolig forbundet med vel så mye usikkerhet som effekten av antidepressiver (5).

  Den antatte effekten av både medikamentell og psykologisk behandling for depresjon er sannsynligvis overestimert. Det er et stort forbedringspotensial på begge områder.

  Dette er en redigert versjon av et innlegg publisert som rask respons på nett 21.2. 2013. http://tidsskriftet.no/article/2975531/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media