Legemiddelmangel – årsaker og tiltak

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legemiddelmangel i Norge skyldes i stor grad forhold utenfor våre grenser og utenfor vår kontroll. Det er et økende internasjonalt problem, og i fremtiden kan vi oppleve mer alvorlige mangelsituasjoner. Det er derfor viktig å ha en effektiv organisering av legemiddelberedskapen.

  Legemiddelmangel synes å være et økende problem i mange land, også her i landet (1). Hva er årsakene, hvor alvorlig er situasjonen, og hva kan gjøres?

  Det siste året har vi i Norge hatt flere tilfeller av legemiddelmangel som har skapt overskrifter i avisene (tab 1). Disse mangelsituasjonene er løst gjennom ulike tiltak, men har medført både rutineendringer i sykehus og bytte av legemiddel for store pasientgrupper. Digitoksin er nå avregistrert i Norge, og alle pasienter som skal fortsette med digitalis, må gå over til digoksin (2). I kjølvannet av dette byttet har vi dessverre fått meldinger om dødsfall som følge av digoksinoverdose. En epidemi av mycoplasmainfeksjon ved årsskiftet 2011/12 medførte en voldsom økning i salget av erytromycinpreparater og dermed mangel på norske pakninger (3).

  Tabell 1  

  Eksempler på legemiddelmangel i Norge i 2011 – 12

  Legemiddel

  Legemiddelgruppe

  Årsaker

  Tiltak

  Tiopental

  Bedøvelsesmiddel

  Produksjonsvansker

  Eksportforbud pga. bruk ved henrettelser i USA

  Rasjonering på sykehusene

  Overgang til andre legemidler

  Import av preparater uten markedsføringstillatelse

  Liposomalt doksorubicin

  Cytostatikum

  Produksjonsvansker

  Ikke godkjent myndighetsinspeksjon

  Overgang til tilsvarende legemidler

  Digitoksin

  Hjertemedisin

  Produksjonsvansker

  Avregistrering

  Bruk av utenlandske pakninger

  Overgang til digoksin

  Erytromycin

  Antibiotikum

  Tredobling av etterspørselen som følge av mycoplasmaepidemi

  Overgang til andre legemidler

  Bruk av utenlandske pakninger

  Årsaker til legemiddelmangel

  Årsaker til legemiddelmangel

  Det er mange årsaker til legemiddelmangel (tab 2). I 2011 la Legemiddelverket ut 69 meldinger om ulike former for legemiddelmangel eller betydningsfulle avregistreringer på sine nettsider. Dette er det høyeste antallet siden tjenesten ble etablert i 2005 (4).

  Tabell 2  

  Årsaker til legemiddelmangel

  Legemiddelindustri

  Råvaremangel

  Avregistrering eller produksjonsstans

  Uhell og ulykker

  Ett eller få produksjonssteder

  Små og sårbare generikaprodusenter

  Oppkjøp, sammenslåinger, rasjonalisering

  Ikke godkjent myndighetsinspeksjon

  Sykdom

  Økt etterspørsel, f.eks. epidemier

  Endrede behandlingsanbefalinger

  Regulatoriske tiltak fra myndighetene

  Tilbaketrekkinger, f.eks. pga. bivirkninger eller kvalitetssvikt

  Salg og distribusjon av legemidler

  Mindre lagre

  Strammere logistikk

  Nye markeder

  Overflytting av salg

  Redusert markedsadgang

  Konkurranse

  Legemiddelprodusentene har plikt til å melde alle tilfeller av avbrudd i legemiddelforsyningen til Legemiddelverket, men dette gjelder bare for legemidler med markedsføringstillatelse i Norge. Meldingsordningen er hjemlet i legemiddellovgivningen i Europa og gjelder alle EØS-land. Legemiddelverket har derfor god oversikt over mangelsituasjoner som skyldes forhold hos legemiddelprodusentene, slik som produksjonsvansker eller avregistreringer. I tillegg kan mangel skyldes problemer med distribusjon av legemidler eller videresalg av legemidler. I Norge er det lave priser på originallegemidler, og videresalg til andre land, såkalt parallelleksport, forekommer. For legemidler som finnes i Helsedirektoratets beredskapslager, er det i avtalen med grossist innført begrensninger i adgangen til parallelleksport. I 2011 fikk Legemiddelverket en melding om legemiddelmangel som etter vår vurdering sannsynligvis skyldes parallelleksport. Den berørte legemiddelgrossisten har nå endret sine rutiner.

  Vår erfaring er at de fleste tilfeller av legemiddelmangel skyldes produksjonsvansker eller avregistreringer, ikke problemer med legemiddeldistribusjonen i Norge. Norske grossister skal levere til apotekene innen 24 timer så lenge legemidlene er tilgjengelige. Tilsynsavdelingen ved Legemiddelverket følger med på at legemiddeldistribusjonen skjer i henhold til regelverket.

  Legemiddelverket har et team bestående av farmasøyter og leger som har det daglige ansvaret for å følge opp meldingene fra legemiddelindustrien. Teamet skal i samarbeid med aktørene på legemiddelområdet prøver å finne løsninger på problemene. Ved mer alvorlige situasjoner blir også Helsedirektoratet koblet inn, blant annet dersom det er spørsmål om å bruke legemidler fra beredskapslagrene (tab 3).

  Tabell 3  

  Tiltak ved legemiddelmangel

  Helsemyndighetene

  Informasjon til leger, sykehus og apotek

  Råd om alternativ behandling

  Tillatelse til salg av utenlandske pakninger (uten søknad om spesielt godkjenningsfritak)

  Tillatelse til salg av legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge

  Tillatelse til bytte eller substitusjon på apotek

  Rasjonering av legemidler etter avtale med legemiddelfirma eller grossist

  Refusjon for utenlandske pakninger

  Refusjon for legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge

  Bruk av beredskapslagre

  Legemiddelgrossister

  Finne leverandører og alternative legemidler

  Ha oversikt over lagersituasjonen i Norge

  Ha oversikt over forbruk og behov

  Legemiddelprodusent

  Varsle helsemyndighetene

  Øke produksjonen

  Løse produksjonsproblemer

  Kvalitetssikring, etterleve myndighetspålegg

  Apotek

  Informere pasienter

  Stå for bytte eller substitusjon

  Henvise pasienter til lege for alternativ behandling

  Leger og sykehus

  Velge annen behandling, avvente behandling

  Rasjonere legemiddel (sykehus)

  Forbeholde legemiddel til pasienter med stort behov når alternativ behandling ikke finnes

  Internasjonalt er legemiddelmangel et betydelig problem (5). I USA har det vært store problemer med leveranser av blant annet viktige onkologiske legemidler. President Barack Obama har instruert Food and Drug Administration om å gjennomføre tiltak for å redusere forekomsten av legemiddelmangel (6). Tiltakene omfatter blant annet innføring av meldeplikt og nedkorting av tiden det tar for å godkjenne generiske legemidler.

  Legemiddelberedskapen

  Legemiddelberedskapen

  Helsedirektoratet er nå i sluttfasen av en større gjennomgang av legemiddelberedskapen. Vi er på flere måter særlig utsatt dersom det skulle oppstå langvarig legemiddelmangel: Norge er et lite marked og har en minimal egenproduksjon av virkestoffer. De fleste legemidler som produseres her i landet, er basert på importert virkestoff/råstoff.

  Det er verken praktisk eller økonomisk mulig å ha legemiddellagre i Norge som kan dekke opp for legemiddelmangel i alle tenkelige situasjoner. En viktig del av gjennomgangen av legemiddelberedskapen er derfor å identifisere legemidler det er kritisk viktig å ha tilgjengelig til enhver tid og som det bør finnes beredskapslagre av. Eksempler på kritiske legemidler er insulin til pasienter med type 1-diabetes og legemidler som hindrer avstøtning av transplanterte organer. Uten disse legemidlene vil pasientene være i en livsfarlig situasjon i løpet av få dager.

  Legemiddelprodusentene er ofte ansvarlige for legemiddelmangelen, samtidig som de også sitter med løsningen på mange av problemene. Et godt samarbeid mellom legemiddelprodusentene og myndighetene er nødvendig for at pasienter ikke skal bli skadelidende. Legemiddelmangel oppstår i noen tilfeller uventet, andre ganger er det tydelig at det vil oppstå mangel i fremtiden. Da er tidlig varsling til myndighetene og helsetjenesten svært viktig, slik at det blir tid til å finne gode løsninger.

  Publisert først på nett 26.9. 2012

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media