Eksponering for støy ved ortopediske prosedyrer

Kommentarartikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Eksponering for støy er en hovedårsak til permanent hørseltap. Støymålinger tyder på betydelig støyeksponering for de tilstedeværende under ortopediske prosedyrer.

  Ansatte som utfører ortopediske prosedyrer der det benyttes elektriske og luftdrevne ortopediske verktøy, er i perioder trolig eksponert for høye støynivåer. Støynivået ved slike prosedyrer i Norge har ikke tidligere vært undersøkt med personbårne måleinstrumenter. Vi har nå forsøkt å kvantifisere dette (1).

  Målingene ble utført på to ortopedistuer ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, samt ved operasjonsavdelingen ved Oslo legevakt i 2010 – 11. Støyende prosedyrer omfattet særlig protesekirurgi og enkelte kneoperasjoner. Støyen ble målt med et støydosimeter der mikrofonen ble festet på kragen til den kirurgen som var hovedoperatør under prosedyren. Dataloggeren ble lagt i lommen til kirurgen.

  Støynivået ble målt ved 13 ortopediske prosedyrer – operasjoner der det ble satt inn kne- og hofteproteser, meniskoperasjoner, ryggoperasjoner og skulderoperasjoner. Gjennomsnittlig operasjonstid ved innsetting av kne- og hofteproteser var henholdsvis 147 minutter og 130 minutter.

  Gjennomsnittsstøyen ved kneproteseinnsetting varierte i området 83 – 85 dBA, for hofteproteseoperasjoner var den i området 80 – 86 dBA. Høyeste impulsstøy ble målt ved hofteproteseoperasjon (135 dBC), avstiving av kne (129 dBC), skulderproteseoperasjon (128 dBC) og kneproteseoperasjon (126 dBC). Alle måleverdiene var lavere enn grenseverdiene (Threshold Limit Values, TLV) til American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).

  Målingene tyder på at det er et forholdsvis høyt støynivå ved ortopediske prosedyrer. Ved en ortopedisk avdeling vil det være relevant å vurdere mulige tekniske tiltak som avskjerming av støy, eventuelt innbygging av støykilden, utskifting av enkelte verktøy som støyer mye og godt vedlikehold av utstyr. Dessuten bør man stille krav og sette betingelser til støynivået ved anskaffelse av nytt utstyr. Andre tiltak kan være å vurdere arbeidsmetoder som gir mindre støyeksponering og støyreduserende kommunikasjonsutstyr. Ved planlegging av nye operasjonsstuer må støydemping inngå i design og utforming.

  Publisert først på nett 10.10. 2012

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media