Pasienten i sentrum

Rolf Gunnar Jørstad, Mads Morten Nøjd Om forfatterne
Artikkel

I Tidsskriftets gjesteskribentspalte hadde advokat Steinar Winther Christensen i nr. 14/2012 et interessant innlegg om pasientskadeerstatning (1). Han har flere gode poenger, men vi mener likevel det er grunn til å presisere noen forhold. Winther Christensen skriver at det store flertall som melder sin skade får avslag og at av dem som klager til nemnda får ca. 10 % medhold (1). Dette utsagnet kan være egnet til å forlede leseren til å tro at det kun er 10 % av sakene som meldes til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som får medhold. Det er jo ikke tilfellet. Om lag en tredel av dem som fremmer et erstatningskrav får medhold, og bare i fjor utbetalte Norsk pasientskadeerstatning nesten 850 millioner kroner i erstatninger. Av de to tredelene som får avslag, påklager ca. 40 % avslaget til Pasientskadenemnda. Rundt 10 % av disse igjen får medhold i nemnda.

Winther Christensen skriver videre at «det er de sakkyndige leger som i praksis avgjør saken». Det er riktig at de sakkyndiges vurderinger er svært sentrale i utredningen av om det for eksempel foreligger behandlingssvikt. Avgjørelsene i sakene fattes imidlertid på juridisk grunnlag av saksbehandlere i Norsk pasientskadeerstatning. De sakkyndige kan og skal heller aldri være mer enn sentrale premissleverandører for våre avgjørelser.

Vi har også lyst til å kommentere Winther Christensens omtale av staten som pasientens motpart. Norsk pasientskadeerstatning har som oppgave å motta og utrede alle erstatningskrav i henhold til forvaltningslovens bestemmelser og har ingen egeninteresse i utfallet. Vår visjon er å ha pasienten i sentrum ved behandlingen av pasientskadesaker, og vi er blant annet opptatt av at erstatningssøker skal oppleve trygghet og tillit til vår håndtering av sakene. Formell motpart blir staten (ved Pasientskadenemnda) kun i enkeltsaker som blir prøvd for domstolene. Dette gjelder i et hundretall saker i året, av en årlig tilgang på mellom 4 000 og 5 000 saker.

Anbefalte artikler