Viktig bok om overvekt hos barn og unge

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Øen, Gudbjørg

  Overvekt hos barn og unge

  Forstå, forebygge, behandle og fremme helse. 300 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2012. Pris NOK 398

  ISBN 978-82-450-1066-4

  Denne boken er skrevet for fagpersoner som driver forebyggende arbeid og behandling av fedme og overvekt blant barn og unge. Forfatter og redaktør, Gudbjørg Øen, har valgt medforfattere med ulik faglig bakgrunn og yrkesmessig tilknytning innen medisin og helsefag. Dette valget understreker hvor viktig det er med tverrfaglig samarbeid når man jobber med barnefedme på ulike nivåer. Forfatteren selv skriver at de ønsker å formidle kunnskap og drøfte faglige og etiske problemstillinger som er sentrale i overvektsbehandling. Videre er hun opptatt av brukernes erfaringer med overvekt og fedme og deres møte med dagens helsepersonell. Hun poengterer spesielt at boken skal bidra til å løfte frem problemstillinger som er underkommunisert i helsefaglige utdanninger, blant helsepersonell i praksis og i mediene.

  Boken består av totalt 15 kapitler, hvorav halvparten er skrevet av redaktøren selv. Hun innleder med stort engasjement og poengterer viktigheten av det hun selv har lært i møte med overvektige personer. Gjennom hele teksten er språket lett, og medisinske termer er forklart underveis slik at stoffet blir lett tilgjengelig. Det følger referanseliste etter alle de faglige kapitlene. Enkelte kapitler er imidlertid skjemmet av gjentakelser, dårlig språk og litt klønete oversettelser. Det er enkelte oversiktsfigurer og illustrasjoner, men det kunne med fordel vært flere for å skape mer dynamikk i det visuelle utrykket.

  Redaktøren introduserer sine medforfattere med stor respekt og understreker hele tiden at for å løse utfordringene som følger med overvekt og fedme, er det nødvendig med interesserte og dyktige fagfolk på «alle arenaer». Det faglige innholdet dekker utredning, biologiske årsaker til fedme, somatiske følgetilstander ved fedme, i tillegg til utredning og behandling. Det er også egne kapitler som dekker ernæring og fysisk aktivitet. Fedme i relasjon til psykososiale faktorer og psykisk helse er også beskrevet og drøftet. Øen har spesielt vektlagt de etiske utfordringene som følger med fedmeproblematikk. Et eget kapittel er tilegnet en brukerrepresentant.

  Øen beskriver på en god måte det komplekse og utfordrende ved overvekt og fedme hos barn og unge – kunnskap som er helt nødvendig hvis vi skal være i stand til å møte fremtidige utfordringer. Boken er derfor et viktig bidrag for å øke kunnskapsnivået hos aktører som forebygger, møter og behandler overvektige barn og unge. Enkelte redaksjonelle svakheter og skjønnhetsfeil bør kunne rettes opp i neste utgave.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media