E.M. Hagen og medarbeidere svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi takker Ragnar Stien for kommentarer til vår temaserie om ryggmargsskader.

  Artikkelserien er ikke fullstendig. Flere viktige områder er ikke dekket, som akuttbehandling, urologiske komplikasjoner og forandringer i seksuallivet.

  Behandlingen av ryggmargsskadede ved Haukeland universitetssykehus følger til enhver tid rådende internasjonale retningslinjer. Pasienten innlegges ved Nevrokirurgisk avdeling eller Ortopedisk avdeling for initial stabilisering og behandling. Vi har tidlig kommunikasjon mellom avdelingene, og rehabiliteringen starter mens pasienten enda ligger på akuttavdelingen. Vi er gjennomgående fornøyd med den kirurgiske behandlingen og vurderingene som gjøres av våre kirurger og opplever ikke at pasienter blir unødig operert. Ved behov for respiratorbehandling får pasientene oppfølging også fra Lungeavdelingen (landsfunksjon for respiratorbehandling). Pasientene kommer til Spinalenheten når de er stabilisert og kan motta tverrfaglig rehabilitering. Pasienter med tetraplegi får vurdering med tanke på håndkirurgi (Nasjonal behandlingsteneste for funksjonsforbedrande kirurgi ved tetraplegi). Pasientene får tilbud om livslang oppfølging. Vi mener derfor at vi har en «comprehensive spinal cord unit».

  I 1980-årene viste studier at metylprednisolon ga en klar bedring av sensoriske utfall, men uten effekt på motoriske utfall. Bivirkningene av høye doser metylprednisolon har gjort at de kliniske retningslinjene fra Consortium for Spinal Cord Medicine (1) og de nevrokirurgiske retningslinjene (2) angir bruk av høydose metylprednisolon som et behandlingsalternativ snarere enn en standard behandling.

  Fordelene ved kirurgisk behandling av ustabile vertebrale skader inkluderer kortere sykehusopphold, færre sekveler etter langvarig immobilisering og raskere igangsetting av rehabilitering. Tidspunktet for dekompresjon, spesielt tidlig dekompresjon (innen 24 timer) for å bedre eller stabilisere nevrologiske utfall er fortsatt omstridt (3). En metaanalyse av studier av tidlig dekompresjon fra perioden 1966 – 2000 (4) viste at kirurgi utført innen 24 timer ga en klar bedring av de nevrologiske utfall sammenliknet med sen kirurgi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media