Medisinstudenters holdninger til selvbestemt abort

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  Det er ikke kjent om norske medisinstudenter endrer holdning til selvbestemt abort i løpet av studiet og hvorvidt holdningene er forskjellige hos studentene ved de fire medisinske fakultetene i Norge. Vi har undersøkt holdninger til selvbestemt abort og til retten til å reservere seg mot å delta i abortinngrep hos medisinstudenter tidlig og sent i studiet ved de fire studiestedene. Tilfredshet med undervisningen om abort ble også kartlagt.

  Materiale og metode.

  Materiale og metode.

  Det ble gjort en spørreskjemaundersøkelse blant medisinstudenter ved de fire norske studiestedene, henholdsvis førsteårs- og fjerdeårs-/femteårsstudenter.

  Resultater.

  Resultater.

  514 studenter (58,3 % av studentene på kullene) besvarte spørreskjemaet. 87,5 % var tilhengere av selvbestemt abort. Studentene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet var mest liberale (93,5 %). Studentene i fjerde/femte år var mer liberale enn førsteårsstudentene (91,3 % versus 84,7 %, p = 0,027). 27,3 % ønsket å benytte reservasjonsretten hvis det skulle bli aktuelt. 41,5 % av studentene i fjerde/femte år hadde vært til stede ved et abortinngrep. Av dem som ikke hadde vært til stede ved et inngrep, ønsket 84,1 % å se en abort bli utført hvis de fikk muligheten. 29 % mente at de etiske aspektene ved abort ikke var godt nok dekket i undervisningen.

  Fortolkning.

  Fortolkning.

  Prinsippet om selvbestemt abort har bred tilslutning blant norske medisinstudenter. Imidlertid ønsker mange å benytte reservasjonsretten. Studentene i fjerde/femte år var mer positive til selvbestemt abort enn førsteårsstudentene.

  Abstract

  Background.

  It is not known whether the attitudes of Norwegian medical students towards abortion change in the course of their studies, or whether the attitudes differ among the four Norwegian medical schools. We have investigated attitudes towards abortion and the right to conscientious objection among medical students early and late in their studies at the four medical schools. Student satisfaction with the teaching on abortion was also surveyed.

  Material and methods.

  A questionnaire survey was carried out among medical students at the four Norwegian medical schools, first year and fourth/fifth year students respectively.

  Results.

  514 students (58.3 % of the students in the chosen classes) responded. 87.5 % approved of abortion on demand. The students at NTNU were the most liberal (93.5 %). Fourth/fifth year students were more liberal than first year students (91.3 % vs. 84.7 %, p = 0.027). 27.3 % would want to exercise their right to conscientious objection. 41.5 % had been present at a surgical abortion. Of those who had not been present at a surgical abortion, 84.1 % would want to see an abortion being carried out if given the opportunity. 29 % agreed that the teaching did not adequately cover the ethical aspects of abortion.

  Interpretation.

  Abortion on demand has wide approval among Norwegian medical students. However, many students would consider exercising their right to conscientious objection. More fourth/fifth year students than first year students approved of abortion.

  Main findings
  Tabell

  Hovedbudskap

  • De fleste medisinstudenter er for selvbestemt abort

  • Andelen som er tilhengere av selvbestemt abort, er høyere på slutten av studiet enn i starten

  • En betydelig andel av medisinstudentene kunne tenke seg å bruke retten til å reservere seg mot å delta i abortinngrep

  • De fleste medisinstudenter ønsker anledning til å se et inngrep under studiet

  Artikkel
  Innledning

  Abort er forbundet med viktige og vanskelige etiske utfordringer, og både medisinskfaglige, etiske og juridiske aspekter må behandles grundig. Samfunnet har gitt legene ansvaret for å utføre abortinngrep. Dette stiller spesielle krav til undervisningen, som skal forberede kommende leger på en klinisk hverdag. Alle de fire medisinske fakultetene tilbyr forelesninger om de medisinskfaglige og juridiske sidene ved abort. De har også forelesninger om etiske aspekter ved abort, som ved Universitetet i Bergen kommer i første studieår og ved de øvrige universitetene i gynekologi-obstetrikk-terminen.

  Det finnes noen publiserte studier om medisinstudenters holdninger til selvbestemt abort. Disse er hovedsakelig fra land der abortlovgivning og abortpraksis ofte er svært forskjellig fra de norske (2) – (6). En irsk-norsk studie fra 2009 inkluderte 59 medisinstudenter ved Universitetet i Oslo som hadde fullført undervisningen i gynekologi (7). 86 % var tilhengere av selvbestemt abort og 75 % hadde sett en abort under studiet. Studentene mente at temaet abort var godt nok dekket i undervisningen.

  I denne studien ble holdningene til selvbestemt abort blant medisinstudenter ved de fire medisinske fakultetene i Norge undersøkt. For å se om holdningen er forskjellig i starten og i slutten av studiet ble studenter tidlig i studiet sammenliknet med studenter som hadde gjennomført undervisningen i gynekologi. I tillegg ble studentenes tilfredshet med forskjellige sider av undervisningen kartlagt.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Studien bygger på en spørreskjemaundersøkelse blant medisinstudenter på henholdsvis første og fjerde/femte år av studiet i perioden våren 2009 til våren 2010. Fjerdeårs-/femteårsstudentene hadde gjennomført undervisningen i obstetrikk og gynekologi, der hoveddelen av undervisningen om abort inngår. Spørreskjemaet besto av tre deler. I den første ble det innhentet demografiske data. Del 2 inneholdt fem spørsmål om studentenes holdninger til selvbestemt abort og reservasjonsrett. Den tredje delen besto av seks spørsmål om undervisningen om abort: Hvorvidt studentene hadde sett et abortinngrep, om de eventuelt ønsket å se et slikt inngrep, og om de syntes de medisinskfaglige, juridiske og etiske aspektene ved temaet abort var godt nok dekket i undervisningen. Studentene skulle også gi svar på om holdningen til selvbestemt abort hadde endret seg i løpet av studiet og om de mente at undervisningen hadde bidratt til en eventuell holdningsendring. De to første delene skulle besvares av alle studentene. Den siste delen skulle bare besvares av fjerdeårs-/femteårsstudentene.

  Spørreundersøkelsen var godkjent av personvernombudet for forskning. Studentene fikk utdelt et informasjonsskriv sammen med skjemaet. Ved alle fakultetene ble undersøkelsen distribuert og besvart i en pause mellom to forelesninger. Bare de studentene som var på forelesning da spørreskjemaet ble distribuert, fikk mulighet til å være med i undersøkelsen. Deltakelse var frivillig, og besvarelsene var anonyme.

  Statistikk

  Statistikk

  Statistiske analyser ble gjort i SPSS, PASW Statistics 18. Khikvadrattest ble brukt ved sammenlikning mellom grupper og multivariat regresjonsanalyse for å undersøke samvariasjonen mellom kjønn og alder når det gjaldt holdningsendring. Grensen for signifikans er satt til en p-verdi ≤ 0,05.

  Resultater

  Resultater

  Studiepopulasjonen

  Studiepopulasjonen

  Totalt var det 881 studenter på kullene der spørreundersøkelsen ble utført, men det er ukjent hvor mange som var på forelesning da skjemaet ble delt ut. 514 studenter (58,3 % av totalt antall på kullene) besvarte spørsmålene. Svarprosentene ved de ulike studiestedene fremgår av tabell 1.

  Tabell 1

  Antall deltakere og svarprosent i spørreundersøkelsen om holdninger til selvbestemt abort ved de ulike studiesteder

  1. år

  4./5. år

  Antall

  (%)

  Antall

  (%)

  Universitetet i Oslo

  60

  (56,1)

  52

  (56,5)

  Universitetet i Bergen

  101

  (58,4)

  54

  (66,7)

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  93

  (77,5)

  76

  (59,8)

  Universitetet i Tromsø

  41

  (41,4)

  37

  (45,1)

  Totalt

  295

  (59,1)

  219

  (57,3)

  Holdninger til selvbestemt abort

  Holdninger til selvbestemt abort

  87,5 % av studentene var tilhengere av selvbestemt abort (tab 2). De som hadde gjennomført undervisningen i gynekologi og obstetrikk og var i siste del av studiet, var mer liberale enn førsteårsstudentene. Førsteårsstudentene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet var mer liberale enn studentene ved de øvrige universitetene. Flere kvinner enn menn var tilhengere av selvbestemt abort (tab 3), mens alderen ikke hadde betydning. 76,5 % svarte at de ikke hadde endret holdning til selvbestemt abort i løpet av studietiden, 12,9 % oppga å ha blitt mer liberale og10,6 % oppga å ha blitt mer restriktive (tab 4). Av dem som hadde endret holdning, oppga omtrent halvparten at undervisningen hadde bidratt til dette.

  Tabell 2  

  Holdninger til selvbestemt abort fordelt på studieår og studiested

  For selvbestemt abort

  Mot selvbestemt abort

  Studieår

  Studiested

  Antall

  (%)

  Antall

  (%)

  1.

  Oslo

  50

  (83,3)

  10

  (16,7)

  1.

  Bergen

  78

  (77,2)

  23

  (22,8)

  1.

  Trondheim

  87

  (93,5)

  6

  (6,5)

  1.

  Tromsø

  35

  (85,4)

  6

  (14,6)

  Totalt 1. år¹

  250

  (84,7)

  45

  (15,3)

  4./5.

  Oslo

  45

  (86,5)

  7

  (13,5)

  4./5.

  Bergen

  50

  (92,6)

  4

  (7,4)

  4./5.

  Trondheim

  70

  (93,3)

  5

  (6,7)

  4./5.

  Tromsø

  34

  (91,9)

  3

  (8,1)

  Totalt 4./5. år2, 3

  199

  (91,3)

  19

  (8,7)

  1. og 4./5.

  Oslo

  95

  (84,8)

  17

  (15,2)

  1. og 4./5.

  Bergen

  128

  (82,6)

  27

  (17,4)

  1. og 4./5.

  Trondheim

  157

  (93,5)

  11

  (6,5)

  1. og 4./5.

  Tromsø

  69

  (88,5)

  9

  (11,5)

  Både 1. og 4./5. år⁴

  449

  (87,5)

  64

  (12,5)

  [i]

  [i] ¹  Sammenlikning mellom studiestedene, p = 0,018 |

  ²  Sammenlikning mellom studiestedene, p = 0,572

  ³  Sammenlikning mellom studenter på 1. året og på 4./5. året, p = 0,027

  ⁴  Sammenlikning mellom studiestedene, p = 0,021

  Tabell 3  

  Holdninger til selvbestemt abort blant medisinstudenter fordelt på kjønn og alder

  For selvbestemt abort

  Mot selvbestemt abort

  Antall

  (%)

  Antall

  (%)

  Totalt

  449

  (87,5)

  64

  (12,5)

  Kjønn¹

  Kvinner

  307

  (89,8)

  35

  (10,2)

  Menn

  142

  (83,0)

  29

  (17,0)

  Alder (år)²

  < 20

  37

  (75,5)

  12

  (24,5)

  20 – 24

  262

  (86,8)

  40

  (13,2)

  25 – 29

  132

  (91,7)

  12

  (8,3)

  30 – 35

  13

  (100,0)

  0

    (0)

  > 35

  5

  (100,0)

  0

    (0)

  [i]

  [i] ¹  Sammenlikning av menn og kvinner, p = 0,030: justert for alder med multivariat regresjonsanalyse, p = 0,018

  ²  Sammenlikning av aldersgruppene, p = 0,022: justert for kjønn med multivariat regresjonsanalyse, p = 0,076

  Tabell 4  

  Egenvurdert holdningsendring overfor selvbestemt abort i løpet av medisinstudiet

  Studiested

  Oslo

  Bergen

  Trondheim

  Tromsø

  Totalt

  Antall

  (%)

  Antall

  (%)

  Antall

  (%)

  Antall

  (%)

  Antall

  (%)

  Holdningsendring¹

  Ja, mer liberal

  6

  (11,5)

  6

  (11,1)

  9

  (12,0)

  7

  (19,4)

  28

  (12,9)

  Ja, mer restriktiv

  8

  (15,4)

  6

  (11,1)

  7

  (9,3)

  2

  (5,6)

  23

  (10,6)

  Nei

  38

  (73,1)

  42

  (77,8)

  59

  (78,7)

  27

  (75,0)

  166

  (76,5)

  Om undervisningen har bidratt til holdningsendring

  Ja

  9

  (64,3)

  5

  (50,0)

  8

  (50,0)

  4

  (44,4)

  26

  (53,1)

  Nei

  5

  (35,7)

  5

  (50,0)

  8

  (50,0)

  5

  (55,6)

  23

  (46,9)

  [i]

  [i] ¹  Sammenlikning mellom studiestedene, p = 0,715

  Reservasjonsretten

  Reservasjonsretten

  27,3 % oppga at det kunne bli aktuelt for dem å benytte seg av reservasjonsretten i forbindelse med abortinngrep (tab 5). Dette ønsket var klart mer utbredt blant dem som var motstandere av prinsippet om selvbestemt abort (87,5 %) enn blant tilhengerne (18,6 %). Det var ikke forskjeller mellom studiesteder og studieår.

  Tabell 5  

  Ønske blant medisinstudenter om å reservere seg mot å utføre abortinngrep

  Ønsker å reservere seg

  Ønsker ikke å reservere seg

  Antall

  (%)

  Antall

  (%)

  Totalt

  139

  (27,3)

  371

  (72,7)

  Studieår¹

  1. år

  84

  (28,7)

  209

  (71,3)

  4./5. år

  55

  (25,3)

  162

  (74,7)

  Studiested²

  Oslo

  37

  (33,3)

  74

  (66,7)

  Bergen

  38

  (24,7)

  116

  (75,3)

  Trondheim

  43

  (25,7)

  124

  (74,3)

  Tromsø

  21

  (26,9)

  57

  (73,1)

  Selvbestemt abort³

  For

  83

  (18,6)

  363

  (81,4)

  Mot

  56

  (87,5)

  8

  (12,5)

  [i]

  [i] ¹  Sammenlikning mellom studenter på 1. og 4./5. studieår, p = 0,423

  ²  Sammenlikning mellom studiestedene, p = 0,427

  ³  Sammenlikning mellom studenter som er for selvbestemt abort og studenter som er imot, p < 0,001

  Undervisningen om abort i studiet

  Undervisningen om abort i studiet

  Mellom de fire fakultetene var det store forskjeller i andelen studenter som hadde vært til stede ved et abortinngrep (tab 6). Det var flest som hadde vært til stede ved abortinngrep ved Universitetet i Oslo, mens dette gjaldt kun én av ti ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Universitetet i Tromsø. Derimot var det på alle fakultetene et utbredt ønske om å få overvære et abortinngrep hos dem som ikke hadde fått anledning til dette. Studentene syntes gjennomgående at de faglige og juridiske aspektene ved abort var bedre dekket enn de etiske i undervisningen. Totalt mente 29 % at etiske aspekter ikke var tilstrekkelig dekket. I Bergen hadde 47 % av studentene denne oppfatningen.

  Tabell 6  

  Klinisk erfaring og teoretisk undervisning om abort i medisinstudiet

  Studiested

  Oslo

  Bergen

  Trondheim

  Tromsø

  Totalt

  Har vært til stede ved abort¹

  Ja

  45 (86,5 %)

  32 (59,3 %)

  9 (12,0 %)

  4 (11,1 %)

  90 (41,5 %)

  Nei

  7 (13,5 %)

  22 (40,7 %)

  66 (88,0 %)

  32 (88,9 %)

  127 (58,5 %)

  Ønsker å være til stede ved abort, men har ikke vært det²

  Ja

  8 (100,0 %)

  17 (81,0 %)

  54 (83,1 %)

  27 (84,4 %)

  106 (84,1 %)

  Nei

  0 (0,0 %)

  4 (19,0 %)

  11 (16,9 %)

  5 (15,6 %)

  20 (15,9 %)

  Etiske aspekter³

  Synes de er godt nok dekket

  37 (75,5 %)

  27 (52,9 %)

  62 (82,7 %)

  23 (65,7 %)

  149 (71,0 %)

  Synes ikke de er godt nok dekket

  12 (24,5 %)

  24 (47,1 %)

  13 (17,3 %)

  12 (34,3 %)

  61 (29,0 %)

  Faglige aspekter⁴

  Synes de er godt nok dekket

  41 (82,0 %)

  48 (92,3 %)

  64 (85,3 %)

  31 (88,6 %)

  184 (86,8 %)

  Synes ikke de er godt nok dekket

  9 (18,0 %)

  4 (7,7 %)

  11 (14,7 %)

  4 (11,4 %)

  28 (13,2 %)

  Juridiske aspekter⁵

  Synes de er godt nok dekket

  38 (76,0 %)

  48 (92,3 %)

  62 (82,7 %)

  29 (82,9 %)

  177 (83,5 %)

  Synes ikke de er godt nok dekket

  12 (24,0 %)

  4 (7,7 %)

  13 (17,3 %)

  6 (17,1 %)

  35 (16,5 %)

  [i]

  [i] ¹  Sammenlikning mellom studiestedene, p < 0,001 |

  ²  Sammenlikning mellom studiestedene, p = 0,632

  ³  Sammenlikning mellom studiestedene, p = 0,003 |

  ⁴  Sammenlikning mellom studiestedene, p = 0,454

  ⁵  Sammenlikning mellom studiestedene, p = 0,171

  Diskusjon

  Diskusjon

  Holdninger til selvbestemt abort

  Holdninger til selvbestemt abort

  Det store flertallet av studentene oppgir at de er for at selvbestemt abort skal være en mulighet. Dette var et forventet resultat. Vi fant at studentene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er mer liberale enn studentene ved de andre fakultetene. Det gjelder særlig førsteårsstudentene, noe som kan tyde på at de som søker seg til Trondheim, er mer liberale i utgangspunktet. Vår studie tyder på at medisinstudenter er mer positive til selvbestemt abort enn den generelle befolkningen – i en spørreundersøkelse fra 2010 fant man at 76 % av befolkningen var tilhengere av selvbestemt abort (8). Norske medisinstudenter er gjennomgående mer liberale i spørsmålet om selvbestemt abort enn medisinstudenter i andre land (2) – (4, 9).

  Våre resultater – at fjerdeårs-/femteårsstudentene er mer liberale enn førsteårsstudentene – samsvarer med resultatene fra flere utenlandske studier (5, 6, 9). At man er eldre og har erfaring med svangerskap selv, kunne tenkes å spille en rolle, men i denne studien var alder uten betydning. Studentene kan også ha endret holdning gjennom undervisningen og i kontakt med det medisinske miljøet. I vår studie er det omtrent like mange som mener at undervisningen har bidratt til holdningsendringen som det er som mener den ikke har hatt betydning. For å vurdere nærmere om medisinstudenter blir mer liberale i sitt syn på selvbestemt abort i løpet av studiet, hadde en prospektiv studie der de samme studentene ble fulgt gjennom studiet vært bedre egnet.

  Reservasjonsretten

  Reservasjonsretten

  Andelen studenter som ønsket å benytte seg av reservasjonsretten (27,3 %) var høyere enn vi forventet. Helse Sør-Øst oppga i 2009 at 15 leger ikke ville delta i provosert abort (10). Noen oppdatert landsomfattende statistikk finnes ikke.

  Det er ingen signifikante forskjeller i holdningen til reservasjon mellom studiestedene eller studieårene. Dette kan tyde på at ønsket om reservasjon ikke påvirkes i særlig grad av undervisningen.

  Vi fant at 18,6 % av studentene som er tilhengere av selvbestemt abort likevel ville ønske å reservere seg. Dette kan tolkes som at en andel av studentene finner abort så problematisk at de selv ikke ønsker å ha befatning med fenomenet, men samtidig finner det galt at samfunnet skal forby selvbestemt abort. Det debatteres for tiden hvorvidt reservasjonsretten skal utvides til også å gjelde allmennpraktikeres henvisning til abort (11). En kartlegging av slik utvidelse av reservasjonsretten kunne være interessant.

  Undervisningen om abort i studiet

  Undervisningen om abort i studiet

  I undervisningen om medisinskfaglige forhold ved abort kan tilbud om å få overvære et slikt inngrep inngå. Vår studie viste at det var forskjell mellom studiestedene når det gjaldt dette. I Oslo har de fleste studentene vært til stede ved et abortinngrep, i Bergen drøyt halvparten, mens i Trondheim og Tromsø har de færreste vært til stede ved en abort. Majoriteten av studentene ville ha vært til stede ved et abortinngrep hvis de hadde fått muligheten til det. Etter vårt syn bør fakultetene etterstrebe å gi et slikt tilbud.

  Studentene i vår undersøkelse mener at de medisinskfaglige og juridiske aspektene ved abort er bedre dekket i undervisningen enn de etiske. Alle de medisinske fakultetene i Norge har undervisning om etikken ved svangerskapsavbrudd. Dette er et komplisert og viktig tema, likevel mente 29 % av studentene at det ikke ivaretas tilstrekkelig. Siden såpass mange mener at de etiske aspektene ikke er godt nok dekket, kan det være at denne delen av undervisningen bør utvides eller revideres.

  Studentene i Bergen er minst fornøyd. Det er interessant at etikkundervisningen her, i motsetning til undervisningen ved de andre studiestedene, gis i første studieår. Dette kan tyde på at studentene foretrekker at etikkundervisningen gis i samme termin som den kliniske undervisningen.

  Svakheter

  Svakheter

  Svarprosenten på 58 er lavere enn ønskelig, men likevel på et nivå som er vanlig ved spørreskjemaundersøkelser. Kun de studentene som var til stede på forelesning fikk anledning til å besvare skjemaet. Undersøkelsen avdekker ikke de som har fått abortundervisning som utvekslingsstudenter ved andre universiteter, men trolig er dette svært få. Under spørsmål om holdninger har skjemaet ingen «vet ikke»-kategori. Det gir et mindre nyansert bilde.

  Artikkelen er basert på en studentoppgave (1).

  Gunn Helen Hagen og Christine Ødegaard Hage har bidratt like mye til denne artikkelen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media