Medisinhistorie eller medisinsk historie?

Språkspalten
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I dag oppfattes begrepene medisinhistorie og medisinsk historie nærmest som synonymer. Men strengt tatt er det en forskjell. Medisinsk historie favner videre.

  Legene var lenge enerådende som produsenter av den medisinhistoriske kunnskapen. Dette farget også navnet på fagfeltet, medisinens historie. Medisinhistorie handlet først og fremst om den medisinske vitenskaps- og profesjonshistorien. Pionerer i faget ble derfor også omtalt som medisinhistorikere (1). Til et godt stykke ut på 1900-tallet brukte man gjerne formen medisinalhistorie (jf. medisinalvesen, medisinalkontor). Det er forklaringen på at den unge legen Johan Scharffenberg (1869 – 1965) i 1908 søkte om et forskningsstipend i medisinalhistorie. Utøverne i faget ble kalt medisinalhistorikere (2).

  Med flere aktører på banen, i første rekke historikere og andre kulturforskere, ble begrepet medisinsk historie tatt i bruk i 1950-årene, men for fullt fra 1970-årene. Dette indikerer at feltet strekker seg langt videre enn bare til legenes fag- og profesjonshistorie. Medisinsk historie omfatter medisinens fag- og vitenskapshistorie samt helsepolitikkens, helseadministrasjonens, sykehusvesenets, helseprofesjonenes, sykdommenes og pasientenes historie (3, 4). Historiske studier innen alternativ medisin, tannmedisin, veterinærmedisin, fysioterapi, sykepleie og farmasi og apotekvesen inngår også i feltet. På engelsk snakker man om henholdsvis the history of medicine (medisinhistorie) og medical history (medisinsk historie). To toneangivende tidsskrifter på feltet viser dette. Bulletin of the History of Medicine ble etablert i 1933, mens Medical History startet opp i 1957.

  Medisinsk historie er blitt det dominerende begrepet. Det speiles også i antall treff i Tidsskriftet: 125 treff for medisinsk historie mot 12 for medisinhistorie (4.4. 2011). Man kan på samme vis skille mellom medisinhistorisk og medisinskhistorisk. I begge tilfeller skal ordene skrives i ett uten bindestrek (5).

  I dag er ikke skillet mellom medisinhistorie og medisinsk historie så tydelig. Problemstillingen har vært ivrig debattert på nettet (6), men i de fleste sammenhenger oppfattes begrepene som synonyme. I sin tid var imidlertid skillet mellom dem viktig i reformuleringen av faget. En av de fremste pådriverne både nasjonalt og internasjonalt var vår egen professor i medisinsk historie, Øivind Larsen (f. 1938).

  For å understreke at man ønsker å favne hele medisinens og helsevesenets historie brukes fra tid til annen begrepet helsehistorie, som gir 13 treff i Tidsskriftets nettutgave (13.4. 2011). Et uttrykk for den samme inkluderende tankegangen er organisasjonen The European Association for the History of Medicine and Health, som ble etablert i 1989 (7). Her brukes begrepet medisin- og helsehistorie i et ønske om å favne hele feltet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media