Lennox-Gastauts syndrom – forløp og behandling

Caroline Lund, Eylert Brodtkorb, Karl O. Nakken Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2011, 131: 24 – 7.

I nr. 1/2011 på side 27 etter brødteksten skulle det stått:

Vi takker Hrisimir Kostov for tillatelse til bruk av EEG-bildene.

Anbefalte artikler