Eylert Brodtkorb

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eylert Brodtkorb

Karl Otto Nakken, Eylert Brodtkorb
23.11.2020
Since 1993, fifteen new anti-epileptic drugs have entered the market. But while the potential for personalised treatment has never been greater, the proportion of patients achieving seizure freedom...
Karl Otto Nakken, Eylert Brodtkorb
23.11.2020
Siden 1993 er det kommet 15 nye legemidler mot epilepsi på markedet. Selv om mulighetene for persontilpasset behandling aldri har vært større, er andelen anfallsfrie pasienter likevel den samme som...
Karl O. Nakken, Eylert Brodtkorb
31.10.2017
We like to believe that progress in the field of medicine is achieved through rational and scientific developments. This is not always the case. Many of our most frequently used drugs were discovered...
Karl O. Nakken, Eylert Brodtkorb
30.10.2017
Vi liker å tro at medisinske fremskritt er fremkommet på en rasjonell og vitenskapelig måte. Så er ikke alltid tilfellet. Mange av våre mest brukte legemidler er blitt oppdaget ved ren slump. Det...
Karl O. Nakken, Eylert Brodtkorb, Jeanette Koht
01.02.2007
Epilepsi er ikke én sykdom, men en rekke ulike tilstander som er karakterisert ved tilbakevendende epileptiske anfall. Rundt 0,7 % av befolkningen har epilepsi, og prevalensen er høyest blant de...
Eylert Brodtkorb
09.03.2006
Rasmussens syndrom er en progredierende, autoimmun, multifokal og nesten alltid unilateral encefalopati. Sykdommen er sjelden, prognosen dårlig og pasientene unge. Det er viktig å minne om...
Karl O. Nakken, Kari Mette Lillestølen, Erik Taubøll, Bernt Engelsen, Eylert Brodtkorb
05.10.2006
Kvinner med epilepsi står for ca. 0,5 % av alle fødsler ( 1 ). I Norge tilsvarer dette om lag 300 fødsler årlig. Både epileptiske anfall og antiepileptika gir økt risiko for fosterskader, og det er...
Eylert Brodtkorb, Geir Bråthen, Gunnar Bovim, Grethe Helde
22.04.2004
Bilførere skal ha full og uavbrutt kontroll over sine kjøretøyer. Alle anfall med nedsatt bevissthet, oppmerksomhet, dømmekraft eller motorisk kontroll medfører trafikkrisiko. Når de helsemessige...
Eylert Brodtkorb, Torgeir Skavøy
28.05.2003
Vektforandringer kan opptre som langtidsbivirkning av en rekke legemidler. Mange medikamenter med sentralnervøse angrepspunkter kan gi økt kroppsvekt. Antidepressiver og antipsykotika er blant disse...
Theresa Mariero Klees, Eylert Brodtkorb, Karl Otto Nakken, Rasmus Lossius, Svein I. Johannessen
28.05.2003
I løpet av de siste ti år er sju nye antiepileptika blitt markedsført i Norge. Disse har ulike virkningsmekanismer, bivirkningsprofiler og farmakokinetiske egenskaper og har foreløpig ikke funnet sin...
Eylert Brodtkorb, Olav Spigset
30.08.2002
Antiepileptika er uten tvil den legemiddelgruppen der det forekommer flest interaksjoner. Legemidlene interagerer i stor utstrekning innbyrdes i tillegg til at de både påvirker og påvirkes av en...
Eylert Brodtkorb
10.03.2001
Profylaktisk anfallsbehandling Medikamentvalg De samme retningslinjer og medikamentvalg gjelder for psykisk utviklingshemmede som for andre epilepsipasienter (2). Karbamazepin har i en årrekke vært...
Eylert Brodtkorb
01.07.2011
Tuft, Mia Epilepsi – barn forteller Historier fortalt av barn med epilepsi og deres søsken. 56 s, ill. Oslo: Oslo universitetssykehus, 2010. Pris ikke oppgitt ISBN 978-82-93443-1-9 Dette er ikke...
Caroline Lund, Eylert Brodtkorb, Karl O. Nakken
07.01.2011
Blant epilepsiformene er Lennox-Gastauts syndrom en av de mest alvorlige. Syndromet debuterer i barneårene, pasientene har hyppige anfall, ofte med plutselige fall, liten effekt av antiepileptika og...
Caroline Lund, Eylert Brodtkorb, Karl O. Nakken
04.02.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011, 131: 24 – 7. I nr. 1/2011 på side 27 etter brødteksten skulle det stått: Vi takker Hrisimir Kostov for tillatelse til bruk av EEG-bildene.
Rasmus Lossius, Karl O. Nakken, Eylert Brodtkorb
01.07.2011
Et europeisk direktiv har ført til endringer i det norske regelverket for førerkort ved epilepsi. Dette kan få store konsekvenser, spesielt for yrkessjåfører. Vi vil her drøfte endringene og peke på...
Karl O. Nakken, Eylert Brodtkorb
01.07.2011
Epileptiske krampeanfall har til alle tider vakt undring og spekulasjoner. Det har vært vanskelig å forstå at folk som faller om i generelle kramper og ser ut til å være døden nær for så nokså snart...
Rasmus Lossius, Karl Otto Nakken, Eylert Brodtkorb
29.11.2011
Vi takker Torkel Steen & Arne-Birger Knapskog for deres diskusjon i Tidsskriftet nr. 21/2011 ( 1 ) av vår kommentar om endrede helsekrav for førerkort ved epilepsi ( 2 ). Det er lagt ned et...
Caroline Lund, Anna Bremer, Morten I. Lossius, Kaja Kristine Selmer, Eylert Brodtkorb, Karl O. Nakken
10.01.2012
Dravets syndrom er en epileptisk encefalopati. Ved epileptiske encefalopatier ses progredierende cerebrale skader, primært på grunn av den epileptiske aktiviteten, men også på grunn av hyppige og...
Arne Reimers, Karl Otto Nakken, Rasmus Lossius, Eylert Brodtkorb
02.10.2012
Retningslinjene for bruk av legemidler hos personer med førerkort er blitt strengere. For en rekke legemidler, inkludert antiepileptika, er det angitt dosebegrensninger som rammer nesten alle som...