Alkalose, ikke acidose hos intensivpasienter

Erik Waage Nielsen Om forfatteren

I Tidsskriftet nr. 15/2010 presenteres en god oversikt over syre-base-forstyrrrelser hos intensivpasienter (1). Jeg stusser imidlertid over hovedbudskapet i faktarammen. Etter min og andres oppfatning er det ikke metabolsk acidose, men metabolsk alkalose som er den vanligste syre-base-forstyrrelse hos intensivpasienter (2, 3). Lavt albuminnivå pga. kapillær lekkasje og klortap etter diuretika bidrar ofte (4). Jeg har hentet ut anonyme laboratoriedata fra helseinformasjonssystemet DIPS ved hjelp av databaseprogrammet Qlikview (5) og laget frekvenshistogram (fig 1, fig 2). Frekvenshistogram over 22 583 standardbaseoverskudd målt ved Nordlandssykehusets intensivavdeling de siste tre år viser at alkalose med positivt baseoverskudd dominerer (fig 1). Oversikten gjelder absolutt alle pasienter det tas syre-base-prøver av. Hos de dårligste pasientene tas det flere prøver per pasient, ca. 5 – 20 per døgn de første døgnene. Da er pasientene oftere acidotiske, så om det er en skjevhet (bias), er den mot acidose. Likevel viser figurene solid alkalose. Ifølge Norsk intensivregister blir de fleste intensivpasienter behandlet ved det som tidligere ble kalt sentralsykehus, så tallene burde være representative.

Figur 1  Frekvenshistogram. Antall syre-base-prøver fra intensivavdelingen de tre siste år (N = 22 583) fordelt etter standard baseoverskudd

Figur 2  Frekvenshistogram. Antall syre-base-prøver fra medisinsk intensivavdeling de siste 19 år (N = 60 787) fordelt etter standard baseoverskudd

1

Smith-Erichsen N, Kofstad J, Ingvaldsen B. Syre-base-forstyrrelser hos intensivpasienter. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1471-4.

2

Webster NR, Kulkarni V. Metabolic alkalosis in the critically ill. Crit Rev Clin Lab Sci 1999; 36: 497 – 510.

3

Hodgkin JE, Soeprono FF, Chan DM. Incidence of metabolic alkalemia in hospitalized patients. Crit Care Med 1980; 8: 725 – 8.

4

Funk G, Doberer D, Heinze G et al. Changes of serum chloride and metabolic acid-base state in critical illness. Anaesthesia 2004; 59: 1111 – 5.

5

Nielsen EW, Hovland A, Strømsnes O. Nytt rapporteringsverktøy for klinisk praksis. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 605-7.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler