Omfattende, men litt rotete om anestesi ved fedme

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ortiz, VE

  Wiener-Kronish, J

  Perioperative anesthetic care of the obese patient

  223 s, tab, ill. London: Informa Healthcare, 2009. Pris GBP 150

  ISBN 978-1-4200-9530-2

  Fedme og ekstrem fedme forefinnes med økende hyppighet hos operasjonspasienter, både ved blandet kirurgi og (selvfølgelig!) ved fedmereduksjonskirurgi, som er blitt et vanlig inngrep ved en del sentre. Med denne utgivelsen ønsker man primært å henvende seg til praktiserende anestesiologer og formidle oppdatert kunnskap om organfysiologi ved fedme, preoperativ evaluering og planlegging, anestesiologisk gjennomføring under operasjon samt postoperativ oppfølging.

  Perioperative anesthetic care of the obese patient er tettskrevet, men greit inndelt med overskrifter og punkter og en god stikkordliste, i solid innbundet A5-format, med sparsomt innslag av tabeller og en knapp håndfull svart-hvitt-bilder. Den er redigert av to anestesiologer fra det tunge fagmiljøet ved Massachusetts General Hospital, én med klinisk erfaring fra fagfeltet og én med generell forskningserfaring. De 20 kapitlene er skrevet av 25 inviterte forfattere, den ene redaktøren er medforfatter av to.

  Det er mye god informasjon, spesielt i første del om organfysiologi og fedmefysiologi. Det er rikelig med referanser til litteratur som diskuteres, men det tas i for liten grad standpunkt til hva man faktisk anbefaler å gjøre når litteraturen noen ganger er motstridende og vag. Mangel på stram redigering av fagstoffet fra de mange forfatterne er viktigste svakhet. En rekke temaer, f.eks. søvnapné, trombosetendens og blodtrykksmålinger, omtales overlappende flere steder uten at det gis klare konklusjoner. Kapitlene som er knyttet til praktisk viktige felter som medikamentfarmakologi og -dosering er noe overfladiske, beheftet med småfeil og igjen vanskelig å trekke konkrete råd fra. Det samme gjelder kapitlene som er knyttet til postoperativ håndtering, spesielt smertebehandling. Innimellom er det en del viktige praktiske tips, mens f.eks. faremomentene ved å anbefale trykkontrollert ventilasjon ved svingende laparoskopi trykk i buken ikke omtales.

  Tre gode kapitler om henholdsvis obstetrikk, barn og traumehåndtering hos fedmepasienter trekker inntrykket opp. Det siste har en mye mer konkret oppbygning, med råd og konklusjoner, enn teksten for øvrig.

  Styrken er svært omfattende referanselister og til dels grei gjennomgang av tilgjengelig forskningslitteratur. Det gis i liten grad kokebokliknende oppskrifter og konklusjoner, men en erfaren anestesiolog vil finne mange nyttige råd og tips innimellom. Første del vil også være nyttig lesning for andre grupper som behandler fedmepasienter. Perioperative anesthetic care of the obese patient kan anbefales som oppslagsbok ved anestesiavdelinger og for andre som behandler fete pasienter samt til gjennomlesing og fordypning hos kolleger som selv kan sortere ut råd og praktiske rutiner fra innholdet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media