Johan Ræder

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johan Ræder

Gyda Østli, Johan Ræder
02.02.2021
When severe injuries have been incurred, the initial focus is on surgical treatment and life-saving measures. In studies of this early phase, severe pain has been reported in more than 50 % of...
Gyda Østli, Johan Ræder
25.01.2021
Etter store skader vil fokus i første omgang være knyttet til kirurgisk behandling og livreddende tiltak. I studier av denne tidlige fasen er det rapportert sterke smerter hos mer enn 50 % av...
Johan Ræder
03.09.2020
Leger bør reflektere over egen praksis med forskrivning av smertestillende legemidler. Pettersen og medarbeidere har skrevet en kort rapport fra to kirurgiske avdelinger som viser økende forbruk av...
Jenny Bjørnstad, Johan Ræder
04.05.2020
Postoperative pain after caesarean section may be underreported and poorly managed ( 1 ). In a cross-sectional study of postoperative pain in 215 Norwegian hospital patients in 2011, successful pain...
Jenny Bjørnstad, Johan Ræder
04.05.2020
Postoperativ smerte etter keisersnitt kan være underrapportert og mangelfullt håndtert ( 1 ). I en tverrsnittsundersøkelse av postoperativ smerte hos 215 norske sykehuspasienter fra 2011 ble...
Erik Refsland Kaspersen, Johan Ræder, Vegard Dahl
20.02.2018
Sepsis is a systemic reaction to an infection which affects the patient’s general condition and organ dysfunction develops. The condition occurs relatively frequently, with an incidence of...
Erik Refsland Kaspersen, Johan Ræder, Vegard Dahl
19.02.2018
Sepsis er en systemisk reaksjon på en infeksjon, der pasienten blir allment påvirket og utvikler organdysfunksjon. Det er en relativt hyppig tilstand, med en insidens på ca. 0,5 per 1 000 per år ( 1...
Johan Ræder
08.01.2018
Bente Jespersen, Jens Aage Kølsen Petersen Praktisk væske- og elektrolytbehandling 3.utg. 170 s, tab. ill. København: Munksgaard, 2017. Pris: DKK 190 ISBN 978-87-628-1739-5 I forlagets knappe...
Johan Ræder, Vegard Dahl, Anne Markestad, Arve Nordbø, Anne Hilde Roaldset, Audun Stubhaug, Bjørn Søeberg, Anke Willke, Vidar Aasbø, Per Wiik Johansen
02.02.2017
Vi takker Dale og medarbeidere for et interessant innspill ( 1 ) til vår korte kommentarartikkel om å skifte ut intravenøst ketobemidon med enten morfin eller oksykodon ved våre sykehus ( 2 ). De...
Johan Ræder
20.12.2016
This issue of the Journal of the Norwegian Medical Association presents two articles based on data from the Norwegian System for Patient Injury Compensation – a resource for learning that could be...
Johan Ræder
20.12.2016
I dette nummer av Tidsskriftet presenteres to artikler med data fra Norsk pasientskadeerstatning – en ressurs for læring som bør utnyttes bedre. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat...
Johan Ræder, Vegard Dahl, Anne Markestad, Arve Nordbø, Anne Hilde Roaldset, Audun Stubhaug, Bjørn Søeberg, Anke Willke, Vidar Aasbø, Per Wiik Johansen
11.10.2016
Ketobemidon (Ketorax) har i flere tiår vært et av de mest brukte intravenøse opioider i Norge. Ved våre sykehus har vi imidlertid bestemt at bruken av dette preparatet skal opphøre. Årsakene er...
Johan Ræder, Vegard Dahl, Anne Markestad, Arve Nordbø, Anne Hilde Roaldset, Audun Stubhaug, Bjørn Søeberg, Anke Willke, Vidar Aasbø, Per Wiik Johansen
30.09.2016
Ketobemidon (Ketorax) har i flere tiår vært et av de mest brukte intravenøse opioider i Norge. Ved våre sykehus har vi imidlertid bestemt at bruken av dette preparatet skal opphøre. Årsakene er...
Hjörtur Gislason, Johan Ræder, Audun Bergland, Bjørn Geir Leifsson, Just Ebbesen, Ann Britt Vikebø, Leif Næss, Ole Tjomsland
04.01.2007
Pasient med ekstrem abdominal fedme klargjøres for laparoskopisk gastrisk bypass Anbefalt behandling for overvekt og fedme innebærer vektreduksjon ved kostholdsomlegging og økt fysisk aktivitet. Selv...
Johan Ræder
09.10.2008
Uenighet om hvorvidt man skal fortsette behandlingen av en intensivpasient er svært ressurskrevende, både medisinsk og organisasjonsmessig. Tung klinisk fagkunnskap, god kommunikasjon innad i...
Johan Ræder
27.08.2009
En kjent internasjonal forsker har måttet trekke tilbake 21 av sine mye siterte artikler om medikamentell profylakse og behandling av postoperativ smerte. Hvilken betydning har dette for forskning og...
Siv Cathrine Høymork, Johan Ræder, Gunn Kari Sangolt
09.02.2006
Dag Bratlid retter i Tidsskriftet nr. 23/2005 søkelyset mot et viktig tema, nemlig ufullstendige data bak valg og dosering av legemidler til barn ( 1 ). Han hevder her at propofol hos barn gir «økt...
Johan Ræder, Mårten Sandberg
05.01.2006
Anestesiens fire søyler: anestesi, akuttmedisin, smertebehandling, intensivmedisin. Foto Johan Ræder og Norsk Luftambulanse Anestesiologi er et ungt fag i Norge, den første anestesilegestillingen ble...
Åsmund Reikvam, Sofie Hexeberg, Tore Kristian Kvien, Lars Slørdal, Lars Aabakken, Lars Engebretsen, Berit Flatø, Njål Idsø, Villy Johnsen, Synnøve Kalstad, Steinar Madsen, Knut Mikkelsen, Ingrid Os, Johan Ræder
23.02.2006
I denne artikkelen brukes benevnelsen COX-hemmere synonymt med ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID). Legemidler som uselektivt hemmer begge de to isoenzymene av cyklooksygenase (COX...
Johan Ræder
12.08.2004
Det er meget prisverdig og fortjenestfullt at dagkirurgi følges opp med evaluering av komplikasjonsfrekvens etter at pasienten har forlatt sykehuset og med diskusjon om metoder for å fange opp slike...