Overdosestatistikk – et komplisert regnskap

Thomas Clausen,, Ingrid A. Havnes,, Helge Waal Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2233–6

I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 21/2009 s. 2234 var det feil i figurteksten til figur 1. Figuren og tabellen bygger på politistatistikken slik denne ble publisert 30.4. 2008 og på tidligere SIRUS-rapporter. Politistatistikken er senere korrigert slik det er beskrevet i artikkelen. Det presiseres derfor at det er de korrigerte tallene som skal brukes videre. Disse finnes i rapporten Rusmidler i Norge 2008 (www.sirus.no/internett/alkohol/publication/464.html) og RusStat (http://statistikk.sirus.no/sirus/)

Anbefalte artikler