Kirurgi, inflammatorisk tarmsykdom og biologisk behandling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bruken av TNF-α-hemmere øker raskt, og en økt risiko for infeksjoner ved behandling bekymrer kirurger som må operere disse pasientene. Blant gastrokirurger råder det skepsis til hva et slikt inngrep kan medføre av komplikasjoner. Det gjelder spesielt ved alvorlig ulcerøs kolitt og Crohns kolitt hvor kolektomi er et alternativ. Spørsmålene er mange: Er kolektomi forsvarlig når pasienten har fått TNF-α-hemmer nylig? Hvilken operasjonsmetode skal velges? Hva risikerer man (infeksjon per- og postoperativt, anastomoselekkasje, manglende sårtilheling, dårligere resultat ved reservoarkirurgi)?

  Når kolektomi ved alvorlig ulcerøs kolitt må utføres akutt (innen 5–7 dager), skyldes dette at høye doser prednisolon (glukokortikoider) og gjerne biologisk behandling, og/eller immunosuppressiv behandling ikke har hatt tilfredsstillende effekt på sykdommen.

  Ved operasjon pga. truende toksisk colondilatasjon skal målet være å utføre inngrepet skånsomt og raskt for at pasienten overlever med minst mulig komplikasjonsrisiko. Dette gjøres ved å fjerne den syke tykktarmen og la rectum stå igjen. Ved alvorlig kolitt med planlagt restorativ proktokolektomi bør det også utføres kolektomi og anleggelse av ileostomi som en første operajon, dette for å få pasienten over i en anabol og medisinfri fase ved senere reservoarkirugi. Det er ingen holdepunkter for at infeksjonsrisiko reduseres ved å utsette operasjon når biologisk behandling er gitt umiddelbart før.

  Våre anbefalinger er basert på seks rapporter de siste to årene hvorav fire ikke viste økt risiko for infeksjon ved kolektomi hos infliximabbehandlede med ulcerøs kolitt. Én viser økt forekomst (1), men denne artikkelen har fått kritiske anmerkninger med henblikk på pasientutvalg og analysemetoder (2). En annen artikkel viser en tvilsom økning i infeksiøse komplikasjoner ved kolektomi, men forfatterne påpeker at immunhemmende kombinasjonsbehandling var årsaken (3). Prednisolonbruk og alvorlighetsgrad av sykdommen er også signifikante faktorer for økt postoperativ infeksjonsrisiko (4).

  Vi konkluderer med at det er uklart om infliximab øker faren for postoperative infeksiøse komplikasjoner ved ulcerøs kolitt og Crohns kolitt hos pasienter som blir akutt kolektomert. Derimot gir høye doser prednisolon alene eller i kombinasjon med andre immunhemmere før kolektomi økt infeksjonsfare. Hos disse pasientene er det grunn til å vurdere nøye hvilken behandlingsstrategi man skal velge. Tett tverrfaglig samarbeid mellom gastromedisiner og gastrokirurg er en selvfølge hos disse alvorlig syke pasientene når operasjon kan bli et alternativ.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media