Internasjonal forskning på blodtrykk

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

LIFE-organisasjonen, som fortsatt er aktiv, ble organisert i 1993 som et samarbeid med universitetssentre i de nordiske land, England og USA.

Koordinatorer for studien var Sverre E. Kjeldsen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål og Stevo Julius ved University of Michigan Medical Center, Ann Arbor. Universitetssykehus i Helsinki, Stockholm, Göteborg, Glostrup, Bergen, New York samt Birmingham, England og Birmingham, Alabama var spesielt representert.

LIFE har et nettverk av substudier, f.eks. EKG-studien, ekkokardiografi og albuminuri. Til nå har LIFE-gruppen publisert ca. 150 originalartikler i indekserte tidsskrifter og har et større antall artikler under utarbeiding. Gruppen møtes to ganger årlig, under den amerikanske hjertekongressen (ACC, AHA) og mottar en begrenset organisatorisk støtte fra Merck.


LIFE-studien (Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension) var en randomisert dobbeltblind sammenlikning av losartan- og atenololbasert behandling hos pasienter med hypertensjon og venstre ventrikkel-hypertrofi i EKG. Studien inkluderte 9 193 pasienter fra Norden, England og USA, og varte fra 1995 til 2001. 1 415 norske pasienter ble fulgt opp av 140 norske leger. På tross av lik blodtrykksreduksjon ble primært kombinert endepunkt (kardiovaskulær dødelighet, ikke-fatalt slag og hjerteinfarkt) redusert med 13 % (statistisk signifikant) mer i losartangruppen enn i atenololgruppen.

Hypertrofikriterier i EKG: Sokolow-Lyon Voltage > 38 mm og Cornell Voltage QRS Duration produktet ((R i AVL + S i V₃ + 6 mm for kvinner) x QRS bredde > 2440 mm x msec)

Anbefalte artikler