Venstre ventrikkel-hypertrofi – viktig markør ved hypertensjon

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Organskade ved hypertensjon identifiserer hypertensive pasienter med høy risiko. Denne forhøyede risikoen reduseres hvis hypertrofien normaliseres.

Sverre Erik Kjeldsen. Foto privat

Som en integrert del av den såkalte LIFE-studien ble det tatt 12-avlednings-EKG av alle pasienter ved start, etter seks måneder og årlig gjennom studien. Over 100 000 EKG- registreringer ble fortløpende lest med henblikk på hypertrofikriterier og lagret i en database ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. I henhold til en protokoll fra 1994 er det etter publisering av hovedresultatene i LIFE i The Lancet og JAMA i 2002 blitt publisert en serie arbeider, særlig i amerikanske tidsskrifter, som viser den prognostiske betydningen av EKG-hypertrofi hos hypertonikere eldre enn 55 år.

Bruk av hypertrofikriterier i EKG har spesifisitet på ca. 96 % for anatomisk hypertrofi. Tilbakegang av slik EKG-hypertrofi i LIFE-studien var sterkt assosiert med mindre risiko for hjerneslag, hjerteinfarkt, kardiovaskulær død, hjertesvikt, atrieflimmer og diabetes type 2 under pågående hypertensjonsbehandling uansett valg av medikament.

– Tidligere er EKG-hypertrofi blitt omtalt som «surrogatendepunkt» i hypertensjonsbehandlingen. LIFE-studien viser imidlertid med all tydelighet at EKG-hypertrofi reflekterer den kardiovaskulære risiko hos hypertonikere og at normalisering av EKG under behandling er et mål i seg selv, sier professor Sverre Erik Kjeldsen ved Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

– Artikkelen i Circulation viser at belastningsmønster i EKG, typisk T-negasjon i V5-6 er en meget sterkt prognostisk markør (1). Utvikling av belastingsmønster i EKG forverrer prognosen, og tilbakegang under pågående behandling gir bedre prognose. Også i denne sammenheng er altså normalisering av EKG avgjørende. Regelmessig og standardisert taking og korrekt lesing og tolking av 12-avlednings-EKG er altså et meget nyttig verktøy under behandling av hypertonikere eldre enn 55 år.

– LIFE inkluderte også prespesifiserte substudier med ekkokardiografi (10 % av populasjonen) og albumin-kreatinin-ratio i urin (hele populasjonen). Også disse målingene ble gjort i hele studiens forløp og bekrefter funnene fra EKG-registreringene, sier Kjeldsen.

Artikkelen ble publisert 14.4. 2009 i Circulation, som er det høyest rangerte tidsskriftet innen kardiologi


LIFE-studien (Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension) var en randomisert dobbeltblind sammenlikning av losartan- og atenololbasert behandling hos pasienter med hypertensjon og venstre ventrikkel-hypertrofi i EKG. Studien inkluderte 9 193 pasienter fra Norden, England og USA, og varte fra 1995 til 2001. 1 415 norske pasienter ble fulgt opp av 140 norske leger. På tross av lik blodtrykksreduksjon ble primært kombinert endepunkt (kardiovaskulær dødelighet, ikke-fatalt slag og hjerteinfarkt) redusert med 13 % (statistisk signifikant) mer i losartangruppen enn i atenololgruppen.

Hypertrofikriterier i EKG: Sokolow-Lyon Voltage > 38 mm og Cornell Voltage QRS Duration produktet ((R i AVL + S i V₃ + 6 mm for kvinner) x QRS bredde > 2440 mm x msec)

Anbefalte artikler