Utstyr, laboratorieanalyser og medikamenter ved kommunale legevakter

Originalartikkel Allmennmedisin Samfunnsmedisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  Det finnes ingen kunnskap om hvilket utstyr leger på vakt ved kommunale legevakter har tilgjengelig for diagnostikk og behandling. Slik kunnskap er nødvendig om det skal fastsettes normer eller krav på området.

  Materiale og metode.

  Materiale og metode.

  Et spørreskjema ble våren 2007 sendt til alle landets kommunale legevakter for å kartlegge hvilket utstyr, hvilke laboratorieanalyser og hvilke medikamenter som finnes ved legevaktene samt rutiner knyttet til hjerte-lunge-redning, laboratoriearbeid og medikamenthåndtering.

  Resultater.

  Resultater.

  223 av 261 legevakter (85 %) besvarte skjemaet. 150 legevakter var samlokalisert med legekontorer i vertskommunen, 59 legevakter var frittstående og 14 var samlokalisert med akuttmottak. Legevakter som var samlokalisert med legekontorer hadde et bredere utvalg av utstyr, laboratorieanalyser og medikamenter enn frittstående legevakter. Vaktleger gjorde mye av laboratoriearbeidet ved samlokaliserte legevakter, kvalitetskontrollen ble utført av legekontorets personell. 27 % av de frittstående legevaktene har ikke NOKLUS-medlemskap. Legene øvde avansert hjerte-lunge-redning oftere enn årlig ved 52 % av legevaktene, tilsvarende tall for frittstående legevakter var 40 %. Ved 74 % av de frittstående legevaktene fikk hjelpepersonellet øvd minst årlig.

  Fortolkning.

  Fortolkning.

  Utstyrsnivå og analyserepertoar styres i stor grad av om legevaktlokalene er samlokalisert med et legekontor, men trolig også av avstand til ambulanse, sykehus og apotek. Manglende rutiner for laboratoriearbeid og sjeldne øvelser i avansert hjerte-lunge-redning kan medføre dårligere analysekvalitet og lavere kompetanse enn ønskelig.

  Abstract

  Background.

  Availability of equipment for diagnostics and treatment in out-of-hours services in Norway is not documented and no guidelines exist on requirements for the various types of equipment (including drugs) needed. A knowledge basis on status and needs should be established so minimum requirements can be developed.

  Material and methods.

  The National Centre for Emergency Primary Health Care sent a questionnaire on availability of diagnostic equipment, laboratory tests, medication and quality assurance systems to all 261 municipal out-of-hours services in Norway in February 2006.

  Results.

  223/261 (86 %) of the services responded. 150 used the same office as a day-time practice, 59 had their own office and 14 were localised in a hospital/ emergency care unit. Services located in GP surgeries with a daytime-practice had a wider range of equipment, laboratory tests and medicines. Physicians on duty in the out-of-hours services with shared facilities did much of the laboratory work, but the quality control was done by the personnel at daytime. 27 % of the independent services did not have external control of their laboratory work (they were not members of the Norwegian Quality Improvement of Primary Care Laboratories). GPs were trained on acute medical situations more than once a year in 52 % of all the out-of-hours-services, but for only 40 % in the independent services. Other personnel were trained more than once a year in 74 % of the independent services.

  Interpretation.

  Availability of equipment and laboratory test repertoire for GPs on duty at out-of-hours services seems to depend on whether the services are shared with GP surgeries and also used at daytime, and the distance to ambulance, hospital and pharmacy. Lack of routines for laboratory work and low training frequency in acute medical procedures may lead to poor quality of the analyses and lower competence than needed.

  Main findings
  Tabell

  Hovedbudskap

  • Norske legevakter disponerer i stor grad utstyret sammen med fastlegekontorer

  • Samlokaliserte legevakter er bredere utstyrt enn frittstående legevakter

  • Ved samlokaliserte legevakter utføres kvalitetskontroll av laboratorieutstyr hyppigst av legekontorets personell, mens vaktlegen ofte utfører analysene

  • Leger øver sjeldnere på avansert hjerte-lunge-redning ved store frittstående legevakter enn ved mindre samlokaliserte legevakter

  Artikkel
  Innledning

  I Norge er legevakt et kommunalt ansvar, og den enkelte kommune skal organisere tjenesten og sørge for lokaler, utstyr og nødvendig hjelpepersonell for vakthavende lege. Forutsetninger for god medisinsk kvalitet i form av tilgjengelig utstyr og kontroll av utstyret er i liten grad undersøkt. Det finnes heller ingen forskrift, avtale eller nasjonal standard for hvilket utstyr og hva slags personell som skal være tilgjengelig for lege på vakt. Vi har derfor kartlagt hvilket utstyr, hvilke laboratorieanalyser og hvilke medikamenter som er tilgjengelig for diagnostikk og behandling samt rutinene knyttet til hjerte-lunge-redning, laboratoriearbeid og medikamenthåndtering.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har opprettet et register over alle norske legevakter (1, 2). Våren 2007 ble det sendt et spørreskjema til 282 vertskommuner som ifølge registeret hadde egen eller interkommunal legevakttjeneste hele eller deler av døgnet. Det ble purret én gang.

  Skjemaet var i fire deler, med forhåndsoppgitte svaralternativer og noe plass til tilføyelser. Alternativene ble valgt ut fra kunnskap om utstyrsnivå og rutiner ved legekontorer og enkelte større legevakter, og vi ba daglig leder stå for utfyllingen. I første del skulle det krysses av for hvilke typer utstyr som er tilgjengelig for vaktlegen kveld og natt. Vi spurte om hvor ofte henholdsvis leger og hjelpepersonell øvde på hjerte-lunge-redning. I andre del ba vi om informasjon om hvilke laboratorieanalyser som fantes ved legevakten, hvem som tar blodprøver og analyserer dem og hvordan prøvemateriale transporteres til eksternt laboratorium. Tredje del omhandlet hvilke rutiner legevakten har for opplæring av personalet i bruk av laboratorieutstyr, rutiner for kvalitetskontroll av laboratorieutstyret og om legevakten har eget medlemskap i Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS). Videre ble det spurt om rutiner ved stikkskader og blodsøl og om de ansatte har tilbud om hepatitt B-vaksinasjon. I siste del spurte vi om rutiner for oppbevaring og utlevering av medikamenter. Til slutt skulle det krysses av for hvilke medikamenter som var tilgjengelig ved legevakten – av et utvalg på 30 medikamenter til intravenøs bruk, 27 til peroral bruk, tre til inhalasjon og tre lokalmidler.

  På bakgrunn av opplysninger i legevaktregisteret (1) ble legevaktene gruppert etter om det var flere eller færre enn 10 000 innbyggere i vaktdistriktet. I legevaktdistrikter med innbyggertall > 10 000 er det gjerne ansatt hjelpepersonell hele eller deler av døgnet, i økende grad med økende størrelse. I tillegg har vi tatt med i analysen om legevaktene var samlokalisert med legekontor eller akuttmottak eller var helt frittstående med eget lokale og hjelpepersonell. Innsamlede data ble analysert i statistikkprogrammet SPSS versjon 13.0 med enkle frekvensanalyser og krysstabeller.

  Resultater

  Resultater

  Etter gjennomgang av de 282 kommunene fra registerstudien viste det seg at 261 hadde egen legevakt på kveld og natt. Svarprosenten hos disse var 85 (n = 223) og tilbudet på kveld og natt var omtrent identisk. 14 av legevaktene var samlokalisert med akuttmottak og har i praksis tilgang på andre tjenester og utstyr enn de øvrige. De er derfor utelatt fra videre omtale. Gruppen av legevakter samlokalisert med legekontor ble delt i to undergrupper ut fra innbyggertall, mens det i gruppen av frittstående legevakter bare er legevakter som dekker minst 10 000 innbyggere. Resultatpresentasjonen er basert på data fra disse tre gruppene (n = 209).

  Apparatur og utstyr til diagnostikk og behandling

  Apparatur og utstyr til diagnostikk og behandling

  Tabell 1 viser hvor hyppig ulike typer utstyr er tilgjengelig for lege på vakt. Røntgen- og ultralydapparat og alkometer er lite utbredt, mens over 90 % har tilgang på EKG, urinkateter, otoskop og oftalmoskop samt utstyr til sårsutur, gynekologisk undersøkelse og intravenøs tilgang. Nesten alle hadde også utstyr for øyeskylling, forstøverapparat, utstyr for oksygentilførsel og defibrillator. Akuttsekk og markeringsjakke til bruk ved utrykning er i mindre grad tilgjengelig ved frittstående legevakter. Samlokaliserte legevakter er generelt bredere utstyrt enn frittstående legevakter, særlig gjelder dette de mindre.

  Tabell 1

  Antall legevakter med tilgjengelig utstyr fordelt etter størrelse på legevaktdistriktet og samlokalisering med legekontor

  Totalmateriale (N = 209)

  Samlokaliserte < 10 000 innbyggere (n = 125)

  Samlokaliserte > 10 000 innbyggere (n = 25)

  Frittstående (n = 59)

  Antall

  (%)

  EKG

  207

  (99)

  125

  25

  57

  Urinkateter

  207

  (99)

  123

  25

  59

  Oftalmoskop/otoskop

  207

  (99)

  124

  25

  58

  Intravenøs kanyle

  205

  (98)

  123

  25

  57

  Utstyr sårsutur

  205

  (98)

  124

  25

  56

  Gynekologisk utstyr

  203

  (97)

  122

  25

  56

  Øyedråper

  201

  (96)

  119

  25

  57

  Forstøverapparat

  201

  (96)

  122

  24

  55

  Utstyr oksygentilførsel

  199

  (95)

  120

  24

  55

  Permanent urinkateter

  199

  (95)

  119

  24

  56

  Utstyr øyeskylling

  196

  (94)

  117

  24

  55

  Bag/maske til ventilering

  196

  (94)

  117

  23

  56

  Akuttsekk m/utstyr

  185

  (89)

  113

  22

  50

  Defibrillator

  183

  (88)

  113

  23

  48

  Bakteriologisk medium

  179

  (86)

  115

  22

  42

  Rektalt termometer

  179

  (86)

  105

  20

  54

  Synstavle

  177

  (85)

  112

  22

  43

  PEF-måler

  174

  (83)

  111

  19

  44

  Sug

  167

  (80)

  103

  19

  45

  Tonometer

  166

  (79)

  109

  23

  34

  Laryngelatuber

  164

  (78)

  97

  20

  47

  Sterilisator

  160

  (76)

  91

  22

  47

  Markeringsjakke/-vest

  154

  (74)

  97

  22

  35

  Mikroskop

  153

  (73)

  100

  17

  36

  Tamponadeutstyr

  148

  (71)

  93

  20

  35

  Tolkingsmodul i EKG

  146

  (70)

  89

  17

  40

  Lupelampe

  144

  (69)

  86

  19

  39

  Rektoskop/anoskop

  145

  (69)

  105

  20

  20

  Endotrakealtuber

  142

  (68)

  91

  19

  32

  Virologisk medium

  133

  (64)

  95

  16

  22

  Oksymeter

  134

  (64)

  83

  9

  42

  Øretermometer

  128

  (61)

  67

  14

  47

  Spirometer

  119

  (57)

  94

  16

  9

  Utstyr laryngoskopi

  102

  (48)

  75

  10

  17

  Utstyr ventrikkeltømming

  94

  (45)

  77

  10

  7

  Utstyr gipsing

  93

  (44)

  77

  6

  10

  Skop til hjerteovervåkning

  89

  (42)

  59

  5

  25

  Intraossøs kanyle

  69

  (33)

  54

  6

  9

  Utstyr senesutur

  54

  (25)

  38

  4

  12

  Ultralydapparat

  30

  (14)

  20

  3

  7

  Røntgenapparat

  28

  (13)

  16

  4

  8

  Alkometer

  11

  (5)

  5

  0

  6

  Laboratorieanalyser

  Laboratorieanalyser

  Seks laboratorieundersøkelser finnes ved så godt som alle legevakter: CRP, blodsukker, urinstrimmel, svangerskapstest, streptokokkantigentest og hemoglobin (tab 2). Bare noen få legevakter har mulighet for klinisk-kjemiske analyser som kalium, ALAT og kreatinin. Hurtigtester for CK-MB, D-dimer og troponin har også liten utbredelse. INR-måling er tilgjengelig ved hver fjerde legevakt. Det gjelder først og fremst de samlokaliserte, der man i stor grad disponerer analyseutstyret sammen med legekontoret, mens det bare er 3 % (to av 59) av de frittstående legevaktene som analyserer INR. En tilsvarende tendens finner vi også for HbA1c og celletelling. I motsetning til dette er det vanligere med testsett for mononukleose og Chlamydia ved frittstående legevakter.

  Tabell 2

  Antall legevakter med tilgjengelige laboratorieanalyser fordelt etter størrelse på legevaktdistriktet og samlokalisering med legekontor

  Totalmateriale (N = 209)

  Samlokaliserte < 10 000 innbyggere (n = 125)

  Samlokaliserte > 10 000 innbyggere (n = 25)

  Frittstående (n = 59)

  Antall

  (%)

  CRP

  207

  (99)

  123

  25

  59

  Urinstrimmel

  200

  (96)

  119

  24

  57

  Glukose

  200

  (96)

  118

  23

  59

  Urin-HCG

  194

  (93)

  118

  20

  56

  Streptest

  193

  (92)

  113

  22

  58

  Hemoglobin

  190

  (91)

  113

  21

  56

  Blod i feces

  157

  (75)

  99

  17

  41

  Urindyrking

  121

  (58)

  83

  18

  20

  Mononukleosetest

  116

  (56)

  57

  14

  45

  Urinmikroskopi

  102

  (48)

  68

  11

  23

  SR

  69

  (33)

  57

  6

  6

  Chlamydiatest

  55

  (26)

  29

  6

  20

  INR

  52

  (25)

  45

  5

  2

  HbA1c

  32

  (15)

  27

  4

  1

  Celleteller

  28

  (13)

  21

  5

  2

  Leukocytter

  22

  (11)

  16

  4

  2

  Trombocytter

  19

  (9)

  13

  4

  2

  D-dimer

  13

  (6)

  9

  1

  3

  Troponin

  12

  (6)

  7

  0

  5

  ALAT

  8

  (4)

  4

  1

  3

  Kreatinin

  8

  (4)

  4

  1

  3

  Influensatest

  8

  (4)

  5

  1

  2

  GT

  7

  (3)

  4

  0

  3

  Urat

  6

  (3)

  3

  0

  3

  Kalium

  5

  (2)

  2

  1

  2

  CK-MB

  4

  (2)

  2

  0

  2

  Kolesterol

  3

  (2)

  2

  0

  1

  Helicobacter pylori

  4

  (2)

  4

  0

  0

  Natrium

  3

  (1)

  1

  0

  2

  Medikamenter

  Medikamenter

  Ved alle legevakter oppbevares det medikamenter, og de fleste lagerfører et bredt spekter (e-tab 3). Tilgangen på legemidler styres i stor grad av at legevaktene selv kjøper inn og oppbevarer medikamenter, det er kun 5 % av legevaktene som opplyser at vaktlegen har ansvar for innkjøp. Av de legevaktene som selv kjøper inn medikamenter, oppgir 44 % at de selger enkeltdoser som skal holde til apoteket åpner. 48 % har også minstepakninger for salg, mens noen få legevakter bare har medikamenter til eget bruk. Det var små forskjeller mellom samlokaliserte og frittstående legevakter.

  Tabell 3  

  Antall legevakter med tilgjengelige medikamenter fordelt etter størrelse på legevaktdistriktet og samlokalisering med legekontor

  Totalt antall (%) (N = 209)

  Samlokaliserte < 10 000 innbyggere (n = 125)

  Samlokaliserte > 10 000innb. (n = 25)

  Frittstående (n = 59)

  Antall

  (%)

  Injeksjonspreparater

  Adrenalin

  207

  (99)

  124

  25

  58

  Hydrokortison

  203

  (97)

  124

  24

  55

  Metoklopramid

  198

  (95)

  124

  23

  51

  Difteri-/tetanusvaksine

  198

  (95)

  118

  25

  55

  Opioider

  195

  (93)

  122

  22

  51

  Diklofenak

  194

  (93)

  115

  25

  54

  Diazepam

  193

  (92)

  122

  20

  51

  Nalokson

  192

  (92)

  117

  23

  52

  Atropin

  188

  (90)

  117

  24

  47

  Glukose 50 %

  186

  (89)

  119

  22

  45

  Furosemid

  186

  (88)

  122

  22

  42

  Ringer-acetat

  185

  (88)

  117

  21

  47

  Terbutalin

  176

  (84)

  114

  21

  41

  Aminophyllin

  176

  (84)

  114

  21

  41

  NaCl infusjonsvæske

  164

  (78)

  106

  19

  39

  Deksklorfeniramin

  162

  (77)

  99

  18

  45

  Antipsykotika

  159

  (76)

  108

  20

  31

  Glukagon

  157

  (75)

  104

  20

  33

  Penicillin G

  157

  (75)

  118

  15

  24

  Glukose infusjonsvæske

  150

  (71)

  98

  17

  35

  Verapamil

  138

  (66)

  95

  16

  27

  Insulin

  125

  (59)

  82

  12

  31

  Flumazenil

  106

  (50)

  71

  11

  24

  Antitrombotika

  92

  (44)

  73

  4

  15

  Amiodaron

  88

  (42)

  63

  10

  15

  Kloramfenikol

  72

  (34)

  63

  4

  5

  Hepatitt B-vaksine

  43

  (20)

  30

  1

  12

  Tiamin

  28

  (13)

  25

  2

  1

  Hepatitt B-immunglobulin

  18

  (9)

  9

  0

  9

  Perorale preparater

  Nitroglyserin

  207

  (99)

  124

  25

  58

  Acetylsalisylsyre

  206

  (98)

  123

  25

  58

  Penicillin V

  204

  (97)

  124

  24

  56

  Makrolider

  201

  (96)

  122

  23

  56

  Doksysyklin

  200

  (96)

  123

  22

  55

  NSAID-preparater

  200

  (96)

  122

  23

  55

  Prednisolon

  198

  (95)

  121

  23

  54

  Mecillinam

  198

  (95)

  121

  22

  55

  Paracetamol

  198

  (95)

  121

  23

  54

  Antihistamin

  196

  (94)

  119

  23

  54

  Bredspektret penicillin

  194

  (92)

  120

  21

  53

  Trimetoprim

  190

  (91)

  118

  20

  52

  Diuretika

  183

  (88)

  118

  21

  44

  Paracetamol/kodein

  182

  (87)

  117

  22

  43

  Anxiolytika

  176

  (84)

  116

  19

  41

  Antipsykotika

  171

  (82)

  111

  18

  42

  Dikloksacillin, klindamycin

  165

  (79)

  110

  15

  40

  Hypnotika

  155

  (74)

  108

  15

  32

  Betametason

  153

  (73)

  98

  18

  37

  Opiat

  151

  (72)

  106

  16

  29

  H2-blokker

  146

  (70)

  93

  16

  37

  Trimetoprim-sulfa

  146

  (70)

  92

  13

  41

  Loperamid

  140

  (66)

  91

  15

  34

  Laksantia

  127

  (61)

  88

  10

  29

  Migrenemiddel

  118

  (57)

  77

  8

  33

  Karbamazepin

  96

  (46)

  65

  6

  25

  Warfarin

  63

  (30)

  55

  3

  5

  Inhalasjonspreparater

  Terbutalin/salbutamol

  202

  (96)

  120

  24

  58

  Ipratropiumbromid

  183

  (87)

  110

  21

  52

  Racemisk adrenalin

  165

  (78)

  101

  20

  44

  Lokale midler

  Fusidin/antiseptika

  198

  (95)

  120

  25

  53

  Kloramfenikol

  204

  (97)

  122

  25

  57

  Flamazine

  198

  (95)

  119

  25

  54

  Når det gjelder gruppen preparater til injeksjon (e-tab 3), har mer enn 90 % adrenalin, hydrokortison, metoklopramid, tetanus-/difterivaksine, opiater, diklofenak, diazepam, nalokson og atropin. Generelt er små samlokaliserte legevakter best utstyrt, frittstående legevakter har færrest injeksjonspreparater, mens samlokaliserte større legevakter kommer i en mellomstilling. Antibiotika til injeksjon, antiarytmika og antitrombotiske midler til bruk ved hjerteinfarkt finnes i langt større grad ved samlokaliserte legevakter, og særlig ved de minste.

  Ved mange legevakter er det et stort utvalg perorale medikamenter. Her står små legevakter i en særstilling – med et bredere utvalg enn de øvrige to gruppene. Dette gjelder anxiolytika som diazepam, antipsykotika, sovemidler og opiater, men også antibiotika som dikloksacillin og klindamycin, laksantia og warfarin, og i noen grad også migrenemidler og karbamazepin. Inhalasjonspreparater og noen lokale midler har de aller fleste (e-tab 3).

  Noen rutiner ved legevaktene

  Noen rutiner ved legevaktene

  Det oppgis at øvelse i avansert hjerte-lunge-redning for 52 % av legene arrangeres regelmessig og minst én gang årlig, 31 % øver sjeldnere enn dette og 17 % aldri. Ved samlokaliserte legevakter øver hjelpepersonellet nesten like ofte som legene – 55 % årlig eller oftere, mens legene har øvelse årlig eller oftere i 60 % av tilfellene. Ved frittstående legevakter øver hjelpepersonellet oftere enn legene – 74 % minst årlig, mot bare 40 % for legene.

  Ved små samlokaliserte legevakter tar og analyserer vaktlegen blodprøvene selv i 88 % av tilfellene, sammenliknet med 56 % ved større samlokaliserte legevakter. Intern og ekstern kvalitetskontroll ivaretas av legekontorets personell i nesten alle tilfeller. Ved frittstående legevakter (n = 59) er det i 90 % av tilfellene ansatt hjelpepersonell som tar og analyserer blodprøver. Intern kvalitetskontroll utføres ved 86 % av legevaktene av sykepleier, men også ambulansearbeidere er involvert i dette (ved 10 % av de frittstående legevaktene). Intern kvalitetskontroll utføres regelmessig ved 71 % av legevaktene, ved 16 % sporadisk eller sjeldnere enn hver uke, ved 4 % bare ved mistanke om feil, mens det ved 8 % ikke er rutiner for slik kontroll. 73 % av de frittstående legevaktene har ekstern kvalitetskontroll gjennom eget medlemskap i NOKLUS.

  85 % av legevaktene oppgir at alle ansatte har tilgang til bruksanvisning for all apparatur, og at nyansatte får demonstrasjon og gjennomgang av utstyret. Laboratoriepermene fra NOKLUS oppgis å være tilgjengelig hos 68 %. Forsendelse av prøvemateriale skjer ved bud hos 24 % og ved postforsendelse hos 58 % av legevaktene, mens 10 % leverer selv.

  Ved 67 % av legevaktene er det skriftlige rutiner for håndtering av blodsøl og stikkskader, ved 19 % er det vaktlegen som bestemmer tiltak, 7 % lar medisinskfaglig ansvarlig lege ta ansvaret, mens 7 % mangler rutiner. Fast ansatt helsepersonell får tilbud om vaksine mot hepatitt B ved 64 % av legevaktene – dette er vanligst ved frittstående legevakter, der andelen er 78 % .

  Diskusjon

  Diskusjon

  I denne studien har vi kartlagt hvilket utstyr, hvilke medikamenter og hvilke laboratorietester vaktlegen ved norske legevakter kan forvente å finne tilgjengelig. Med en svarprosent på 86 har vi data fra et representativt utvalg av ulike legevakter. Vi har undersøkt tilgangen på utstyr, ikke ferdigheter eller om bruken er korrekt. Resultatene kan ikke brukes som mal for hvilket utstyr som skal eller bør være tilgjengelig ved kommunale legevakter. Det er også ukjent om manglende utstyr ved legekontor eller legevakt kan medføre feilaktig medisinsk diagnostikk eller behandling prehospitalt. Dette bør undersøkes videre i oppfølgingsstudier.

  Undersøkelsen viser at norske legevakter i stor grad er samlokalisert med legekontorer og at repertoaret av utstyr og laboratorieanalyser styres av dette. Frittstående legevakter har noe smalere repertoar. Dette kan skyldes at mange av de største legevaktene er sentralt lokalisert, med kort avstand til ambulanse, sykehus og apotek (2). Svært kompetansekrevende og kostbart utstyr som ultralyd og røntgen er i liten grad tilgjengelig ved norske legevakter, og utstyr som rektoskop/anoskop, spirometer og utstyr til indirekte laryngoskopi finnes nok primært fordi det brukes på legekontoret. Utstyr som brukes til gipsing og ventrikkeltømming og intraossøs nål, derimot, er nok mest i bruk der det er en viss avstand til sykehus, det vil si helst ved mindre legevakter i perifere strøk. I enkelte legevaktdistrikter er det helseforetaket som tar all utrykning/rød respons (1), og dette kan forklare noe av den lavere tilgjengelighet på akuttmedisinsk utstyr og medikamenter vi finner ved frittstående legevakter. I tillegg ser vi at disse også i mindre grad oppbevarer B- og A-preparater. Dette kan ha flere forklaringer – mest nærliggende er det å anta at det forenkler hjelpepersonellets arbeid med forsvarlig oppbevaring, håndtering og utlevering av slike medikamenter. I den grad det finnes døgnåpne apoteker i rimelig nærhet, synes det heller ikke nødvendig.

  Laboratorieanalyser brukes ved en tredel av legevaktkonsultasjonene, ifølge NAV-statistikk fra 2006. CRP-analyse er den mest brukte, idet 93 % av regningskortene med takst for laboratorieanalyser også har påført takst for CRP (3). I undersøkelsen vår ser vi også at det store flertallet av legevaktene bruker tester som er enkle og raske å ta og analysere, mens det er svært få som bruker mer tidsmessig og kostnadsmessig krevende apparatur, som utstyr for klinisk-kjemiske analyser og celletelling, på legevakt.

  Vi finner altså at både samlokalisering og hvor sentralt legevakten ligger er faktorer som kan forklare noen av de forskjellene vi har påvist, men i mangel av bestemmelser om hvilket utstyr som skal være disponibelt er det også nærliggende å anta at økonomiske forhold kan styre utvalget. Krav til nødvendig utstyr ved norske legevakter i form av nasjonale retningslinjer vil kunne minske disse forskjellene. Dette finnes ikke i dag, bortsett fra en generell veiledning i Legevakthåndboken. Det er ukjent i hvilken grad denne og andre kilder blir brukt i denne sammenheng, slik at det er begrenset i hvilken grad våre funn kan relateres til de anbefalinger som finnes. Det bør derfor utarbeides nasjonale retningslinjer for hvilket utstyr som skal være tilgjengelig og hvilken kompetanse personellet på legevakten bør ha.

  Ved samlokaliserte legevakter er det i svært stor grad legekontorets personell som gjennomfører ekstern og intern kvalitetskontroll av laboratorieutstyret, samtidig som legevaktens personell og ulike vaktleger bruker utstyret. Spesielt vaktleger, men også sykepleiere, har generelt lite opplæring i og liten erfaring med laboratoriearbeid. Alle norske legekontorer er medlem av NOKLUS, men i denne undersøkelsen ser vi at av frittstående legevakter er det over en firedel som ikke er tilknyttet kvalitetskontrollsystemet til NOKLUS. En del har heller ikke tilgang til bruksanvisninger for laboratorieutstyret eller NOKLUS-permene. Hvorvidt disse forholdene gir redusert kvalitet på prøvesvarene fra legevaktene, bør undersøkes nærmere.

  Funnene rundt tilbud om hepatitt B-vaksinasjon sier lite om vaksinasjonsdekning, da de fleste som er utdannet de siste årene er vaksinert og vaktleger er selvstendig næringsdrivende på legevakt og ikke fast ansatt. Det viser imidlertid at det legges stor vekt på sikkerheten for de ansatte ved et flertall av legevaktene, selv om det fremdeles er mange som overlater til den enkelte ansatte å sørge for vaksinasjon.

  Det er stor spredning i hyppighet av øvelse i avansert hjerte-lunge-redning. Øvelseshyppigheten er lavest for vaktleger ved større frittstående legevakter, mens den for hjelpepersonellet øker med økende legevaktstørrelse. Dette gjenspeiler sannsynligvis at større frittstående legevakter med ansatt hjelpepersonell og administrativt personell i et større fagmiljø har lettere for å gjennomføre systematiske øvelser. Med et høyt antall deltakende leger fra ulike kommuner ved interkommunale legevakter og mange sykehusleger som deltar ekstra på legevakt i byer/tettsteder er det vanskelig å gjennomføre systematisk øvelse for alle (4) – (6). Det at mange leger øver sjeldnere enn årlig, kan over tid gjøre det vanskelig å opprettholde kompetansen i avansert hjerte-lunge-redning (7, 8). Også samhandlingen med ambulansepersonell og andre samarbeidspartnere kan lide under dette.

  Konklusjon

  Konklusjon

  Utstyrsnivå og analyserepertoar styres i stor grad av om legevaktlokalene er samlokalisert med legekontor, men trolig også av avstand til ambulanse, sykehus og apotek. Det kan være uheldig at mye av laboratorieutstyret brukes av personell med liten laboratorieerfaring, og dette bør undersøkes nærmere. Trolig bør det satses mer på regelmessig trening i avansert hjerte-lunge-redning ved kommunale legevakter.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media