Fra presidenten: Legeforeningen viker ikke på kvalitet!

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Årets landsstyremøte har et gjennomgående overordnet tema – kvalitet i helsetjenesten. Vi vil ha kvalitet i pasientbehandlingen, i utdanning av leger, i forskning og i organisering av helsetjenesten. Dette kravet vil vi være med på å innfri.

  Muligheten for å gjøre arbeid av god kvalitet i helsetjenesten utfordres av snevre rammebetingelser og rapportering nærmest utelukkende på økonomi. Eiere, helsepersonell og myndigheter må enes om å bruke gode kvalitetskriterier som felles mål for god helsetjeneste. Kvalitetsarbeid må bli en integrert del av helsetjenestens aktiviteter, i ledelsen av helsetjenesten på alle nivå og i samhandlingen mellom dem. Kvalitet er uløselig knyttet til satsing på forskning. Legeforeningen kjører et omfattende forskningsprosjekt igangsatt på grunnlag av våre to forskningsrapporter. Status for arbeidet legges frem på landsstyremøtet med påfølgende debatt om veien videre. Forskningsmeldingen som nylig ble lagt frem av regjeringen, gir ikke mye drahjelp. Her er skuffende mangel på forpliktende satsing. Legeforeningen hadde forventet et omfattende løft. Her kunne regjeringen virkelig vist vei. Rekrutteringsmeldingen kom ikke. Temaet skulle dekkes i Forskningsmeldingen, men det er blitt lite synlig.

  Helseministeren har gått langt i å gi forhåpninger om betydelig bedret finansiering av allmennmedisinsk forskning over statsbudsjettet for 2010. Allmennpraksis trenger forskning på allmennmedisinens premisser. I spesialisthelsetjenesten har RHF-ene fått tildelt økte midler til forskning de seinere årene. Det er positivt. Vi ser likevel fagmiljøer som er i ferd med å bli borte. Rekrutteringen er dårlig og det er et stort behov for stillinger og respekt for tid satt av til forskning, Hvor er de erfarne legeprofessorene som skal forske, veilede forskere og undervise studenter, leger i spesialisering og spesialistene? Norges satser ikke på universitetene. Det er lite fremtidsrettet og uforståelig i dagens økonomiske situasjon. I lavkonjunkturtider burde Norge satse kraftig på forskning og utvikling. Landsstyremøtets tema om god kvalitet ligger til grunn også for turnusdebatten. Kvaliteten på turnustjenesten må være god. Turnustiden skal gjøre studenter til gode leger. Vi må ha ett system som gir alle nyutdannede studenter en god start på yrkeslivet gjennom en tjeneste som utvikler faglig trygghet som selvstendig yrkesutøver. Legeforeningen har våget å tenke nytt og med det sparket i gang debatten om vi skal ha turnustjeneste. Eller skal vi ha en spesialistforberedende basistjeneste?

  Legeforeningen har hatt en lang prosess om hvordan vi kan løse dagens turnusproblemer. Mange vil helst ha alt som det er, men med nok plasser og god læringskvalitet. Landsstyremøtets debatt må bringe oss et skritt videre i utviklingen av en fremtidsrettet policy om turnus eller alternativer til denne. God oppstart på yrkeslivet som lege avhenger av at vi utvikler vår turnuspolitikk. I samhandlingsdebatten har det vært stor oppmerksomhet på å rekruttere leger til allmennlegetjeneste etter turnus – en nødvendig satsing. Det har vært lite oppmerksomhet på rekruttering til de to andre primærmedisinske spesialitetene samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. Satsing på forebyggende helsearbeid også med grupperettede tiltak og oppmerksomhet på arbeidsplassen, nødvendiggjør bedre rekruttering til disse fagområdene. Sykehusenes problemer inkluderer sviktende arbeidsmiljø i tillegg til ledelsesutfordringer. Involvering av samfunns- og arbeidsmedisinere kan skape et spennende arbeid «på tvers» i foreningen og virke kompetansehevende for å utvikle Legeforeningens faglige og politiske standpunkter for bedre arbeidsmiljø og god ledelse. Godt arbeidsmiljø krever god ledelse. Vi etterlyser dyktig medisinsk faglig ledelse og god lederkultur i helsetjenesten. Kvaliteten på utdanningen av norske legespesialister er god. Det er det enighet om. Legeforeningens omfattende arbeid med spesialistutdanning sikrer god kvalitet på helsetjenesten til lave kostnader for samfunnet. Legeforeningen kvalitetssikrer den enkelte leges kompetanse, lærestedene og det faglige innhold i utdanningsregelverket.

  Faste stillinger for leger i spesialisering vil bidra til stabilitet i sykehusene og kvalitet i utdanningen. Stillingsstruktur vil også bli debattert på landsstyremøte. Legeforeningen vil gå foran i kvalitetsarbeidet for god utdanning. Rammene for en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin legges frem på landsstyremøtet. Helsetjenesten til de sykeste eldre får særskilt oppmerksomhet gjennom nyskapningen «kompetanseområde» for alders- og sykehjemsmedisin. Debatten vil vise at Legeforeningen står for kvalitet i utviklingen av de medisinske fag. Vi sikrer en dynamisk utvikling gjennom kontinuerlig arbeid med spesialistutdanningen i fagmedisinske foreninger, spesialitetskomiteer og blant mange medlemmer.

  Den helsepolitiske debatten på landsstyremøtet åpner for en førpremiere på høstens valgkampdueller om helsetjenesten. Betydningsfulle politikere – som helseminister Bjarne Håkon Hanssen, Høyres leder Erna Solberg og Frps leder Siv Jensen – stiller opp. Stortingsmeldingen om samhandlingsreformen er varslet til like etter vårt landsstyremøte. Vi vet den vil mangle brikker. Den store brikken spesialisthelsetjeneste med beskrivelse av ansvar og oppgavefordeling mellom nivåene og internt for både sykehus og avtalespesialister, vil bli utydelig plassert. «Unngå innleggelser» har vært et mantra. Det kan ikke være et mål i seg selv. Det er pasientene det handler om – ikke systemet. God samhandling må skape merverdi for pasientene. Kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste er gjensidig avhengige av kvaliteten i arbeidet som ytes og organiseringen på begge nivåer. Legeforeningen viker ikke på kvalitet i helsetjenesten. Vi har medlemmer med betydelig kunnskap og innsikt i de medisinske fag, forskning, kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid, helsetjenesteorganisering og ledelse, utvikling av arbeidsmiljø, rammebetingelser for gode arbeidsforhold og grunn- og spesialistutdanning. Det er avgjørende viktig at vår kompetanse brukes i arbeidet med å sikre god kvalitet i helsetilbudet til befolkningen. Legeforeningen viker ikke på kvalitet.

  Velkommen til landsstyremøtet!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media