Fastlegers syn på legeassistert rehabilitering og rusreformen

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 97 – 100

  I tabell 1 i nr. 2/2009 side 98 manglet svar på et spørsmål. Riktig tabell skal være:

  Tabell 1

  Legers oppfatning om rusreformen i 2004 og om substitusjonsbehandling av opiatavhengige. Andeler i prosent med 95 % konfidensintervall

  Spørsmål og svaralternativer

  Fastleger (N = 225 – 227)

  Andre leger (N = 713 – 725)

  Rusomsorgen har nylig ved innføring av «tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelbruk» blitt en del av spesialisthelsetjenesten. Hva er din oppfatning om det?

   Det var en nyttig og nødvendig reform

  68 (61 – 74)

  46 (42 – 49)

   Reformen representerer en uhensiktsmessig medikali sering

  10 (7 – 15)

  6 (4 – 8)

   Jeg har ingen oppfatning om dette

  20 (15 – 6)

  47 (43 – 50)

   Annet

  2 (1 – 5)

  2 (1 – 3)

  Hva er din holdning til substitusjonsbehandling av opiatavhengige med metadon eller buprenorfin?

   Negativ

  16 (11 – 21)

  8 (6 – 10)

   Indifferent

  32 (26 – 38)

  30 (27 – 34)

   Positiv

  53 (46 – 59)

  62 (58 – 65)

  Kunne du selv tenke deg å forskrive metadon eller buprenorfin til opiatavhengige?

   Ja

  50 (44 – 57)

  32 (29 – 36)

   Vet ikke

  34 (28 – 41)

  43 (40 – 47)

   Nei

  16 (12 – 22)

  25 (22 – 28)

  Hva er din holdning til å delta i en ansvarsgruppe?

   Negativ

  8 (5 – 13)

  16 (14 – 19)

   Indifferent

  14 (10 – 20)

  23 (20 – 26)

   Positiv

  77 (71 – 82)

  29 (26 – 33)

   Vet ikke hva en ansvarsgruppe er

  0 (0 – 3)

  31 (28 – 35)

  Mener du at du er kompetent til å være lege for pasienter med rusmiddelavhengighet?

   Ja

  64 (57 – 70)

  22 (19 – 25)

   Vet ikke

  15 (10 – 20)

  13 (11 – 16)

   Nei

  22 (17 – 28)

  65 (62 – 69)

  Burde rusmedisin (addiction medicine) være en egen medisinsk spesialitet?

   Ja

  33,5 (27,5 – 40,1)

  28,2 (25,0 – 31,7)

   Nei

  41,4 (35,0 – 48,1)

  37,5 (34,0 – 41,2)

   Vet ikke

  25,1 (19,7 – 31,1)

  34,3 (30,7 – 37,8)

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media