Fastlegers syn på legeassistert rehabilitering og rusreformen

Olaf Gjerløw Aasland,, Guri Spilhaug,, Arne Johannesen Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 97 – 100

I tabell 1 i nr. 2/2009 side 98 manglet svar på et spørsmål. Riktig tabell skal være:

Tabell 1  Legers oppfatning om rusreformen i 2004 og om substitusjonsbehandling av opiatavhengige. Andeler i prosent med 95 % konfidensintervall

Spørsmål og svaralternativer

Fastleger (N = 225 – 227)

Andre leger (N = 713 – 725)

Rusomsorgen har nylig ved innføring av «tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelbruk» blitt en del av spesialisthelsetjenesten. Hva er din oppfatning om det?

 Det var en nyttig og nødvendig reform

68 (61 – 74)

46 (42 – 49)

 Reformen representerer en uhensiktsmessig medikali sering

10 (7 – 15)

6 (4 – 8)

 Jeg har ingen oppfatning om dette

20 (15 – 6)

47 (43 – 50)

 Annet

2 (1 – 5)

2 (1 – 3)

Hva er din holdning til substitusjonsbehandling av opiatavhengige med metadon eller buprenorfin?

 Negativ

16 (11 – 21)

8 (6 – 10)

 Indifferent

32 (26 – 38)

30 (27 – 34)

 Positiv

53 (46 – 59)

62 (58 – 65)

Kunne du selv tenke deg å forskrive metadon eller buprenorfin til opiatavhengige?

 Ja

50 (44 – 57)

32 (29 – 36)

 Vet ikke

34 (28 – 41)

43 (40 – 47)

 Nei

16 (12 – 22)

25 (22 – 28)

Hva er din holdning til å delta i en ansvarsgruppe?

 Negativ

8 (5 – 13)

16 (14 – 19)

 Indifferent

14 (10 – 20)

23 (20 – 26)

 Positiv

77 (71 – 82)

29 (26 – 33)

 Vet ikke hva en ansvarsgruppe er

0 (0 – 3)

31 (28 – 35)

Mener du at du er kompetent til å være lege for pasienter med rusmiddelavhengighet?

 Ja

64 (57 – 70)

22 (19 – 25)

 Vet ikke

15 (10 – 20)

13 (11 – 16)

 Nei

22 (17 – 28)

65 (62 – 69)

Burde rusmedisin (addiction medicine) være en egen medisinsk spesialitet?

 Ja

33,5 (27,5 – 40,1)

28,2 (25,0 – 31,7)

 Nei

41,4 (35,0 – 48,1)

37,5 (34,0 – 41,2)

 Vet ikke

25,1 (19,7 – 31,1)

34,3 (30,7 – 37,8)

Anbefalte artikler