Unges egne historier om sorg

Grete Dyb, Pål Kristensen Om forfatterne
Artikkel

Dyregrov, A

Gjestvang, B

Slagsvold, M.

Ung sorg

14 unge om døden og livet videre. 256 s, ill. Oslo: Aschehoug, 2008. Pris NOK 349

ISBN 978-82-03-23574-0

14 unge mennesker forteller om sin sorg over å ha mistet en som sto dem nær. Forfatterne har ønsket å formidle de unges erfaringer for å hjelpe andre i liknende situasjoner og for å rette oppmerksomheten mot hvordan sorg kan arte seg for barn og ungdommer. De står frem med personlige historier, bilde og navn – en form som krever personlig mot og varsomhet fra forfatterne. Historiene fremstår som svært troverdige, direkte i formen og befriende fri for klisjeer. De unges personlige fortellinger gir innblikk i de mange ulike uttrykk sorgen har: sinne, fortvilelse, utagerende atferd, tilbaketrekning, savn og overveldende tristhet. Slike reaksjoner kan prege de unges utvikling og sosiale tilpasning i lange perioder og få konsekvenser for skolegang, vennerelasjoner og psykisk helse, slik flere av de unge også forteller om. Noen av historiene illustrerer også hvordan praktiske problemer kan legge en ekstra bør og ansvar på unge mennesker i sorg.

Sorg er en normal reaksjon på tap av noen som står oss nær, og boken gir på en god måte en forståelse for sorg hos unge mennesker. Mange av historiene er imidlertid dramatiske, og mange av de unge har opplevd en svært vanskelig livssituasjon i etterkant av tapet. Bistand fra hjelpeapparatet har derfor vært nødvendig for mange av dem som står frem, noe som verken er nødvendig eller naturlig etter de fleste dødsfall.

Psykolog Atle Dyregrov avslutter med en oppsummering av hovedinntrykkene fra historiene som er fortalt, og knytter dem til egne erfaringer i møtet med barn, ungdom og voksne i sorg. Som viktige kjennetegn på sorgprosessen understreker han bl.a. mangfoldet i reaksjoner, at det ikke er noen oppskrift på hvordan man skal sørge og at sorg tar tid. Vanlige reaksjoner som skyldfølelse, redsel og sinne, og hvordan sorg og tap kan påvirke samspillet i familien, forhold til venner og skole blir beskrevet mer inngående. Underveis kommer Dyregrov med en rekke konkrete selvhjelpsråd til den som er i sorg, samt råd til mennesker som skal støtte den som har mistet en kjær person. Kapitlet avsluttes med noen viktige tegn på når man trenger profesjonell hjelp.

Dyregrov formidler kunnskap om sorg på en svært informativ og matnyttig måte, som vil komme mange lesere til gode. Selv om de faglige rådene er mange, understrekes betydningen av at hver og en må finne sin vei igjennom sorgen. Kapitlet er detaljert og relativt omfattende, men kunne etter vår mening med fordel vært strammet noe inn, både for å unngå gjentakelser og for å gjøre det enda mer lettlest og oversiktlig for leseren.

Boken anbefales både til profesjonelle og andre som søker kunnskap om barn og unge i sorg.

Anbefalte artikler