Gode muligheter for registerforskning

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Artikkelen er skrevet av fem norske forskere.

Artikkelen er et samarbeidsprosjekt mellom forskere ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus, Medisinsk fødselsregister og Kreftregisteret. Forfatterne er Susanne Albrechtsen, Svein Rasmussen, Steinar Thoresen, Lorentz M. Irgens og Ole Erik Iversen. Studien har vært utført i en periode hvor Albrechtsen hadde postdokstipend finansiert av Kreftforeningen.

Studien er et eksempel på de muligheter som finnes i Norge for å utføre registerstudier. Kopling mellom de forskjellige registrene ved hjelp av fødselsnummer gir unike muligheter for å utføre observasjonsstudier hvor hele kohorter inngår.


Konisasjon (kileoperasjon) er en gynekologisk operasjon som består i at man skjærer ut en kon med vev rundt livmortappens åpning som kirurgisk behandlingsmetode og/eller som mikroskopisk undersøkelse ved mistanke om kreft (1).

Medisinsk fødselsregister er et landsomfattende helseregister over alle fødsler i Norge. Det ble opprettet i 1967 og inneholder opplysninger av stor betydning for studier av perinatale helseproblemer.

Kreftregisteret ble opprettet i 1952 og har som formål å kartlegge kreftsykdommenes utbredelse i landet og belyse endringer over tid samt drive forskning. Registeret er basert på obligatorisk melding av alle tilfeller av kreft og forstadier til kreft fra patologer og klinikere i tillegg til regelmessig kobling mot Statistisk sentralbyrås dødsregister (2).

Anbefalte artikler