Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Artikkelen er skrevet av fem norske forskere.

Førsteforfatteren Ane Cecilie Dale arbeider ved Hjerteavdelingen, St. Olavs Hospital og er stipendiat ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Artikkelen vil inngå i Dales Ph.D.-grad. Veileder er professor Rune Wiseth ved Hjerteavdelingen. Viktige samarbeidspartnere er professor Lars Vatten og førsteamanuensene Kristian Midthjell og Tom Ivar Nilsen ved Institutt for samfunnsmedisin.


Den aldersspesifikke dødelighet av koronar hjertesykdom har gått ned i den vestlige verden de siste 30 årene, og reduksjonen har gått raskere hos menn enn hos kvinner. Årsaken til nedgangen er ikke opplagt, men skyldes sannsynligvis en reduksjon i risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, lavere insidens og høyere overlevelse på grunn av bedre behandling.

HUNT: Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. Data er fremskaffet gjennom to befolkningsundersøkelser, HUNT 1 (1984 – 86) og HUNT 2 (1995 – 97). Mer enn 90 000 personer har samtykket til at anonymiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og 60 000 har avgitt blodprøver. Gjennomføringen av HUNT 3 startet i 2006 og ble avsluttet i juni 2008.

Anbefalte artikler